Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Parasolowego

31-05-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1. zmienia się nazwa jednego z Subfunduszy Funduszu: z „BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 1” na „BPH Subfundusz Selektywny”.

2. w art. 2 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:
a) BPH Subfundusz Akcji,
b) BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
c) BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej,
d) BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania,
e) BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej,
f) BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej,
g) BPH Subfundusz Obligacji 1,
h) BPH Subfundusz Obligacji 2,
i) BPH Subfundusz Skarbowy,
j) BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
k) BPH Subfundusz Akcji Globalny,
l) BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców,
m) BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania Globalny,
n) BPH Subfundusz Selektywny,
o) BPH Subfundusz Ochrony Kapitału 2.”

3. w art. 2 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Subfundusze mogą używać skróconej nazwy  odpowiednio:
a) BPH Akcji,
b) BPH Akcji Dynamicznych Spółek,
c) BPH Akcji Europy Wschodzącej,
d) BPH Aktywnego Zarządzania,
e) BPH Obligacji Europy Wschodzącej,
f) BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej,
g) BPH Obligacji 1,
h) BPH Obligacji 2,
i) BPH Skarbowy,
j) BPH Stabilnego Wzrostu,
k) BPH Akcji Globalny,
l) BPH Globalny Żywności i Surowców,
m) BPH Aktywnego Zarządzania Globalny,
n) BPH Selektywny,
o) BPH Ochrony Kapitału 2.”

4. w art. 3 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Utworzenie BPH Subfunduszu Akcji Globalnego, BPH Subfunduszu Aktywnego Zarządzania Globalnego, BPH Subfunduszu Selektywnego oraz BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 2 nie wymaga zmiany Statutu. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu lub Subfunduszy zostanie ogłoszony przez Towarzystwo na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, przy czym rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi nie wcześniej niż po zarejestrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych przekształcenia funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 Statutu, w Fundusz, a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi nie później niż po upływie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.”

5. Tytuł Rozdziału XIV otrzymuje nowe brzmienie:

„Rozdział XIV BPH SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY”

6. w art. 132 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1”.

7. art. 133 otrzymuje nowe brzmienie:

„ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ
Artykuł 133

1. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Fundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, tj.: akcje, obligacje zamienne na akcje i instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka, a także w instrumenty dłużne. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty udziałowe, które w ocenie Funduszu są niedowartościowane (na podstawie m.in. wyceny metodą wskaźnikową oraz metodami dochodowymi), a także emitowane przez spółki będące potencjalnym przedmiotem przejęć oraz oferowane w ramach emisji na rynku pierwotnym. Subfundusz będzie nabywał instrumenty udziałowe, w przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ceny rynkowej bez względu na prognozowane zachowanie się indeksów giełdowych. Fundusz będzie stosował Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu, w następujących przypadkach: [1] w celu częściowego lub całkowitego zabezpieczenia posiadanego portfela akcji i innych instrumentów udziałowych przed ryzykiem rynkowym (zabezpieczenie przed ryzykiem zmian ogólnego poziomu cen akcji), w przypadku [2], gdy zakup lub sprzedaż odpowiednich Instrumentów Pochodnych będą bardziej korzystne w porównaniu z bezpośrednim zakupem lub sprzedażą akcji lub innych instrumentów udziałowych, w przypadku [3], gdy Instrumenty Pochodne wykorzystywane są w ramach strategii krótkoterminowej mającej na celu zwiększenie lub zmniejszenie udziału instrumentów udziałowych w portfelu lokat Subfunduszu przy jak najniższych kosztach transakcyjnych. Część aktywów, która nie będzie ulokowana w instrumentach udziałowych, Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty dłużne wskazane w ust. 2. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty udziałowe i instrumenty dłużne. Łączny udział instrumentów udziałowych w aktywach Subfunduszu będzie uzależniony od liczby wyselekcjonowanych przez Fundusz instrumentów udziałowych, spełniających warunek niedowartościowania, przy czym udział ten może sie charakteryzować istotną zmiennością.
2. Fundusz może inwestować do 100% (stu procent) WANS w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.
3. Fundusz może inwestować do 100% (stu procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.
4. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 9 Statutu, jak również w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na:
a) zagranicznych rynkach regulowanych w następujących państwach należących do OECD: Australia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Turcja,
b) następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Australia: Stock Exchange of Newcastle Ltd, Australian Stock Exchange, Islandia: Iceland Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Montreal Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, Vancouver Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Stock Exchange, Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Stock Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Istanbul Stock Exchange.
5. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–9 Statutu.”Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 7 powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 1 września 2011 r.
 

Wróć do listy