Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Parasolowego

19-08-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

  • w art. 9 ust. 7 po lit. k) dodaje się lit. l) w następującym brzmieniu:

    „l) kontrakty przenoszące ryzyko kredytowe (credit default swaps) zabezpieczające zobowiązania z tytułu obligacji emitowanych przez Rzeczpospolitą Polską lub inne państwo należące do OECD.”

Zmiana statutu Funduszu wskazana powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 20 listopada 2011 r.
 

Wróć do listy