Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Parasolowego

29-11-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1.        art. 21 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„ZAWIESZENIE ZBYWANIA I ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Artykuł 21
 
1.        Jeżeli WANS przekracza kwotę wskazaną w prospekcie informacyjnym Funduszu, Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
2.        Jeżeli WANS spadnie poniżej kwoty wskazanej w prospekcie informacyjnym Funduszu, stanowiącej podstawę zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, i została podjęta decyzja o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w ust. 1, Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może rozpocząć ponowne zbywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. W przypadku podjęcia decyzji o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje wznowienie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
3.        Fundusz ogłosi o zawieszeniu i wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, nie później niż następnego dnia po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa oraz niezwłocznie udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Dystrybutorów. Ogłoszenie o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu będzie zawierać w szczególności informacje o: okresie planowanego zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, sposobie rozliczenia zwrotów wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz może wskazywać programy oszczędnościowe, tj. Plany Oszczędnościowe lub pracownicze programy emerytalne obsługiwane przez Fundusz lub IKE, w ramach których zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie zostanie wprowadzone.
4.        Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na dwa tygodnie, jeżeli:
a) w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych w danym Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia w tym Subfunduszu zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu albo
b) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu.
5.        W przypadkach, o których mowa w ust. 4, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF:
a) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy,
b) Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
6.        Postanowienia ust. 1 - 5 powyżej stosuje się oddzielnie do każdego z Subfunduszy.”
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 powyżej wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 29 listopada 2011 r.
Wróć do listy