Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Parasolowego

14-03-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1.          w art. 85 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% (czterech procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A.”;
2.          w art. 85 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt  1 – 2  powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem
14 marca 2014 r.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 2 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia
tj. z dniem 15 czerwca 2014 r.
Wróć do listy