Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Parasolowego

17-11-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1.   w art. 19 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4. Wpłata Początkowa do Subfunduszu w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu C i typu P wynosi co najmniej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata do Subfunduszu wynosi 100,- (sto) złotych. Zarząd Towarzystwa może obniżyć do wysokości nie niższej niż 1,- (jeden) grosz lub podwyższyć do wysokości nie wyższej niż 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych, a także w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych przez Subfundusz oraz IKE lub IKZE, a także w związku z uczestnictwem w kampaniach promocyjnych organizowanych przez Towarzystwo. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych lub w związku z udziałem w kampaniach promocyjnych, określają odpowiednio Zasady Uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym lub regulamin promocji obowiązujący w ramach danej kampanii promocyjnej. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych przez Subfundusz, określona jest w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, a w ramach IKE lub IKZE w Umowie o IKE lub IKZE.”;

2.   w art. 79 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5.  Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 2,5% (dwa całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.”;

3.   w art. 79 po ust. 5 dodano nowy ust. 6 w następującym nowym brzmieniu:

„6.  Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi 1,5% (jeden cały i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.”;

4.    w art. 79 dotychczasowy ust. 6 otrzymał numerację 7 zgodnie z poniższym nowym brzmieniem:

„7.  Wynagrodzenie stałe Towarzystwa, o którym mowa w ust. 6, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 1,5% (jeden cały i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;

5.    w art. 79 po ust. 7 dodano nowe ust. 8-13 w następującym nowym brzmieniu:

„8.  Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego, uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Z zastrzeżeniem ust. 9, okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

9.   Pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres przypadający pomiędzy pierwszym Dniem Wyceny przypadającym po dniu, w którym weszły w życie postanowienia Statutu dotyczące pobierania wynagrodzenia zmiennego, a ostatnim dniem kalendarzowym w roku, w którym postanowienia te weszły w życie. W przypadku likwidacji Subfunduszu ostatni okres rozliczeniowy kończy się z upływem Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu.

10.  Rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy okresu rozliczeniowego zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX{0, ST x (WANSJU1 – WO) * LJU}

gdzie:

WO = WANSJU0 x [1 + (WIBID 6M + 1%) x (LD / 365)]

przy czym poszczególne symbole oznaczają:

WZ – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne w dniu naliczenia rezerwy,

MAX – oznacza wyższą z wartości: 0 lub ST x (WANJU1 – WO) * LJU,

ST – maksymalną stawkę wynagrodzenia zmiennego równą 25%,

WANSJU1 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa bez uwzględnienia rezerwy na wynagrodzenie zmienne, ustaloną w dniu naliczenia rezerwy,

WO – wartość odniesienia w dniu naliczenia rezerwy,

LJU – średnią arytmetyczną liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Subrejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym do dnia naliczenia rezerwy (dla dni kalendarzowych nie będących Dniami Wyceny przyjmuje się liczbę Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym dany dzień kalendarzowy),

WANSJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie postanowień Statutu dotyczących pobierania wynagrodzenia zmiennego,

WIBID 6M – średnia arytmetyczna stawka oprocentowania sześciomiesięcznych depozytów na rynku międzybankowym w okresie rozliczeniowym do dnia naliczania rezerwy (dla dni kalendarzowych, w których stawka WIBID 6M nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana),

LD – liczbę dni od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy.

11.  Wynagrodzenie zmienne naliczane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym, nie wyższej jednak niż 1,0% (jeden procent) średniej rocznej WANS w danym roku.

12.  Wynagrodzenie zmienne płatne jest przez Fundusz w terminie do 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

13.  Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 6 oraz ust. 10.”;

6.   w art. 79 dotychczasowe ust. 7-12 otrzymały numerację 14-19 zgodnie z poniższym nowym brzmieniem:

„14. Z zastrzeżeniem ust. 7 oraz ust. 12, koszty Subfunduszu pokrywane są w terminach określonych w umowach, przepisach prawa lub decyzjach właściwych organów.

15.  Koszty Subfunduszu rozliczane są w okresach rocznych.      

16.  Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne.

17.  Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu w terminach, o których mowa w ust. 14.

18.  Koszty wynikające z poszczególnych Subfunduszy obciążają tylko te Subfundusze.

19.  Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem przez Fundusz lokat na podstawie umowy lub zlecenia, które dotyczą kilku Subfunduszy ponoszone są przez te Subfundusze w proporcji odpowiadającej udziałowi wartości transakcji na rzecz danego Subfunduszu w całkowitej wartości transakcji.”;

7.    w art. 141 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5.  Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3,0% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.”;

8.    w art. 141 po ust. 5 dodano nowy ust. 6 w następującym nowym brzmieniu:

„6.  Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi 1,0% (jeden procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.”;

9.    w art. 141 dotychczasowy ust. 6 otrzymał numerację 7 zgodnie z poniższym nowym brzmieniem:

„7.  Wynagrodzenie stałe Towarzystwa, o którym mowa w ust. 6, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 1,0% (jeden procent) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;

10.   w art. 141 po ust. 7 dodano nowe ust. 8-13 w następującym nowym brzmieniu:

„8.  Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego, uzależnionego od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Z zastrzeżeniem ust. 9, okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

9.   Pierwszym okresem rozliczeniowym jest okres przypadający pomiędzy pierwszym Dniem Wyceny przypadającym po dniu, w którym weszły w życie postanowienia Statutu dotyczące pobierania wynagrodzenia zmiennego, a ostatnim dniem kalendarzowym w roku, w którym postanowienia te weszły w życie. W przypadku likwidacji Subfunduszu ostatni okres rozliczeniowy kończy się z upływem Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu.

10.  Rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy okresu rozliczeniowego zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX{0, ST x (WANSJU1 – WO) * LJU}

gdzie:

WO = WANSJU0 x [1 + WIBID 3M x (LD / 365)]

przy czym poszczególne symbole oznaczają:

WZ – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne w dniu naliczenia rezerwy,

MAX – oznacza wyższą z wartości: 0 lub ST x (WANJU1 – WO) * LJU,

ST – maksymalną stawkę wynagrodzenia zmiennego równą 25%,

WANSJU1 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa bez uwzględnienia rezerwy na wynagrodzenie zmienne, ustaloną w dniu naliczenia rezerwy,

WO – wartość odniesienia w dniu naliczenia rezerwy,

LJU – średnią arytmetyczną liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Subrejestrach Uczestników w okresie obliczeniowym rozliczeniowym do dnia naliczenia rezerwy (dla dni kalendarzowych nie będących Dniami Wyceny przyjmuje się liczbę Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym dany dzień kalendarzowy),

WANSJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie postanowień Statutu dotyczących pobierania wynagrodzenia zmiennego,

WIBID 3M – średnia arytmetyczna stawka oprocentowania trzymiesięcznych depozytów na rynku międzybankowym w okresie rozliczeniowym do dnia naliczania rezerwy (dla dni kalendarzowych, w których stawka WIBID 3M nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana),

LD – liczbę dni od początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy.

11.  Wynagrodzenie zmienne naliczane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym, nie wyższej jednak niż 2,0% (dwa procent) średniej WANS w danym roku.

12.  Wynagrodzenie zmienne płatne jest przez Fundusz w terminie do 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

13.  Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 6 oraz ust. 10.”

11.   w art. 141 dotychczasowe ust. 7-12 otrzymały numerację 14-19 zgodnie z poniższym nowym brzmieniem:

„14. Z zastrzeżeniem ust. 7 oraz ust. 12, koszty Subfunduszu pokrywane są w terminach określonych w umowach, przepisach prawa lub decyzjach właściwych organów.

15.  Koszty Subfunduszu rozliczane są w okresach rocznych.

16.  Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne.

17.  Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu pokrywane są przez Subfundusz w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu w terminach, o których mowa w ust. 14.

18.  Koszty wynikające z poszczególnych Subfunduszy obciążają tylko te Subfundusze.

19.  Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem przez Fundusz lokat na podstawie umowy lub zlecenia, które dotyczą kilku Subfunduszy ponoszone są przez te Subfundusze w proporcji odpowiadającej udziałowi wartości transakcji na rzecz danego Subfunduszu w całkowitej wartości transakcji.”.

Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 1 powyżej nie wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 1 wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, tj. w dniu 17 listopada 2015 roku.

Na zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 2 – 11 oraz na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian, tak aby weszły one w życie w terminie jednego miesiąca od dnia ich ogłoszenia Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwu zezwolenia decyzją nr DFI/I/4032/59/8/15/U/AS z dnia 4 listopada 2015 r. Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 2 – 11 wchodzą w życie w terminie jednego miesiąca od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 18 grudnia 2015 roku.

Wróć do listy