Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Parasolowego

16-07-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1.          w art. 2 ust. 5 lit. d) otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„d) BPH Subfundusz Zrównoważony”;
2.          art. 2 ust. 6 lit. d) otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„d) BPH Zrównoważony”;
3.          w art. 2 ust. 6 lit o) otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„o) BPH Pieniężny.”.
4.          w art. 51 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% (czterech procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A.”.
5.          Rozdział IV otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„BPH SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY”
6.          w art. 134 po ust. 4 dodano nowy ust. 5 o następującym nowym brzmieniu:
„5. Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B i typu P pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”.
7.          w art. 134 dotychczasowe ust. 5-7 otrzymały numerację 6-8 zgodnie z poniższym:
„6. Towarzystwo za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A, typu B i typu P pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
7. Opłata manipulacyjna, o której mowa w ust. 6 pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
8. Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z zastrzeżeniem ust. 2-3.”.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 7 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 5 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem
16 lipca 2014 r.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 6 – 7 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia
tj. z dniem 17 października 2014 r.
Wróć do listy