Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH FIO Parasolowy

09-06-2008

 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):
 
 
1.      art. 9 ust. 1 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:
„b)     papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku, o którym mowa w lit. a), lub rynkach zorganizowanych wskazanych odpowiednio w Części II Statutu, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, pod warunkiem, że postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu przewidują dokonywanie tego rodzaju lokat”

2.      art. 9 ust. 8 lit. a otrzymuje następujące brzmienie:
„a)     takie Instrumenty Pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim, z zastrzeżeniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, oraz”

3.      art. 9 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„9. Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:
a)      notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na uznane indeksy giełdowe,
b)      notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na akcje,
c)      notowane na rynku regulowanym kontrakty terminowe na obligacje,
d)      kontrakty zamiany stopy procentowej (interest rate swap),
e)      kontrakty terminowe na stopę procentową (forward rate agreement),
f)       opcje na stopy procentowe (interest rate option),
g)      kontrakty terminowe na waluty (currency forward, currency futures).
h)      opcje na waluty (currency option),
i)       kontrakty zamiany walut (currency swap),
j)       kontrakty zamiany walut i stóp procentowych (currency interest rate swap).”

4.      art. 18 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4.     Towarzystwo może obniżyć opłaty manipulacyjne obowiązujące w Funduszu lub zaniechać ich pobierania:
a)      w stosunku do określonych grup nabywców, w szczególności:
         – osób dokonujących wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w wysokości co najmniej 100.000,- (sto tysięcy) złotych;
         –    Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, a także jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo o łącznej wartości co najmniej 25.000,- (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych;
         –    Uczestników Planów Oszczędnościowych, pracowniczych programów emerytalnych lub IKE – na warunkach określonych w odpowiednich umowach;
         –    Uczestników będących osobami prawnymi;
         –    pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z co najmniej jednym z następujących podmiotów: Towarzystwem, Agentem Transferowym, Depozytariuszem, Dystrybutorem, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa;
         –    podmiotów będących nabywcami usług finansowych świadczonych przez Towarzystwo, akcjonariuszy Towarzystwa lub podmioty dominujące lub zależne w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa;
b)      w przypadku prowadzenia kampanii promocyjnej w określonym czasie lub dla określonych grup nabywców;
c)      w przypadku składania Zleceń za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów;
d)      w wyjątkowych sytuacjach w stosunku do osób, których reklamacje zostały uwzględnione przez Towarzystwo;
e)      w innych przypadkach, na wniosek Uczestnika, za zgodą Towarzystwa.”

5.      art. 18 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
      „6.     Towarzystwo wskazuje Dystrybutorów, o których mowa w ust. 1 lit. c), na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1, lub poprzez ogłoszenie w dzienniku, o którym mowa w art. 41.”

6.      art. 50 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Fundusz może inwestować do 30% (trzydzieści procent) WANS w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, waluty, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.”

7.      art. 50 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.     Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

8.      art. 56 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Fundusz może inwestować do 30% (trzydzieści procent) WANS w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”

9.      art. 56 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.     Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego”

10. art. 63 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Fundusz może inwestować do 30% (trzydzieści procent) WANS w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”

11. art. 63 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.     Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

12. art. 71 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Fundusz może inwestować do 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego”

13. art. 71 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.     Nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) WANS stanowią składniki Aktywów inne niż wymienione w ust. 2.”

14. art. 77 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, i należności stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS. Subfundusz będzie dokonywał inwestycji w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP). Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych do portfela inwestycyjnego Subfunduszu to:
a)      analiza sytuacji makroekonomicznej krajów, w których Subfundusz inwestuje środki,
b)      prognozy Subfunduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych w poszczególnych krajach, w których Subfundusz inwestuje,
c)      płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i możliwość szybkiej zamiany takiej nwestycji na środki pieniężne.”

15. art. 84 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Fundusz może inwestować do 30% (trzydzieści procent) WAN Subfunduszu w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Subfundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”

16. art. 84 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.     Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WAN Funduszu w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

17. art. 91 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, i należności stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP).”

18. art. 91 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.     Obok kryteriów doboru instrumentów dłużnych określonych w art. 10 ust. 1 Statutu, Fundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu w te instrumenty uwzględnia również poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego Subfunduszu poniżej 5 (pięciu) lat.”

19. art. 97 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, i należności stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP).”

20. art. 97 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie
„3.     W zakresie inwestycji Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie stosuje się postanowień art. 9 ust. 9 lit. a) i b)”

21. art. 103 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, i należności stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS.”

22. art. 109 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Fundusz może inwestować do 40% (czterdzieści procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.

23. art. 109 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.     Nie mniej niż 60% (sześćdziesiąt procent) WANS stanowią składniki Aktywów inne niż wymienione w ust. 2.”

24. art. 115 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.     Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Subfundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, które prowadzą działalność lub dokonują lokat w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki lub w wybranych regionach geograficznych wskazanych zgodnie z ust. 4.”

25. art. 115 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”

26. art. 115 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.     Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

27. art. 121 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.     Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Subfundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, które prowadzą działalność lub dokonują lokat w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki lub w wybranych regionach geograficznych wskazanych zgodnie z ust. 4”

28. art. 121 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Fundusz może inwestować do 30% (trzydzieści procent) WANS w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”

29. art. 121 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.     Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

30. art. 127 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.     Fundusz może inwestować do 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, które prowadzą działalność lub dokonują lokat w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki lub w wybranych regionach geograficznych wskazanych zgodnie z ust. 4, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego”

31. art. 127 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.     Nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) WANS stanowią składniki Aktywów inne niż wymienione w ust. 2”

32. art. 133 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8.     Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesięciu procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”

33. art. 139 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:-
„8.     Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesięciu procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 9 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego.”
 

Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 4-5 wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 9 czerwca 2008 r.
Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 1-3 oraz pkt 6 - 33 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 9 września 2008 r.
 

 

Wróć do listy