Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Stabilnego Wzrostu

28-05-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu ("Fundusz"):

 

 1. W art. 7:
  1. definicję „KPWiG – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.” zastępuje się definicją: „KNF – Komisja Nadzoru Finansowego.” Ponadto w całej treści statutu skrót „KPWiG” zastępuje się skrótem „KNF”;
  2. po słowach „Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1538” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;
  3. po słowach „Ustawa o Ofercie Publicznej – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;
  4. po słowach „Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1537” dodaje się wyrazy „z późn. zm.”;
 2. W art. 9 ust. 3 lit. a)-d) otrzymują brzmienie:
  1. osiągane wyniki finansowe spółki,
  2. perspektywy rozwoju branży, w której działa spółka,
  3. jakość kadry zarządzającej spółki,
  4. polityka dywidend spółki.”
 3. w art. 10 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
  1. „papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na:
   1. zagranicznych rynkach regulowanych w następujących państwach należących do OECD: Australia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Turcja.
   2. następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Australia: Stock Exchange of Newcastle Ltd, Australian Stock Exchange, Islandia: Iceland Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Montreal Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, Vancouver Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Stock Exchange, Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Stock Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Istanbul Stock Exchange.”
 4. w art. 10 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
  1. „papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku, o którym mowa w lit. a), oraz gdy dopuszczenie do obrotu na tym rynku jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”
 5. w art. 11 ust. 15 przed słowami „może przekroczyć 35% (trzydzieści pięć procent)” dodaje się wyraz „nie”.
 6. w art. 13 skreśla się drugie zdanie.
 7. w art. 14 lit. a) ppkt. iii) tiret drugi, skreśla się wyraz „nie” przed słowem „gorszym”;

 

Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 1 wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 28 maja 2007 r. Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 2-7 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 28 sierpnia 2007 r.

 

Informujemy, że na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Funduszu, publikujemy jego treść obowiązującą od dnia 28 maja 2007 r.

Wróć do listy