Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Strategii Akcyjnej

17-11-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”) - w art. 20 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4.   Wpłata Początkowa, za jaką można jednorazowo nabyć Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B i typu P wynosi co najmniej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata do Funduszu wynosi 100,- (sto) złotych. Zarząd Towarzystwa może obniżyć do wysokości nie niższej niż 1,- (jeden) grosz lub podwyższyć do wysokości nie wyższej niż 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych, w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych przez Fundusz oraz IKE lub IKZE, a także w związku z uczestnictwem w kampaniach promocyjnych organizowanych przez Towarzystwo. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych lub w związku z udziałem w kampaniach promocyjnych, określają odpowiednio zasady uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym lub regulamin promocji obowiązujący w ramach danej kampanii promocyjnej. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych przez Fundusz, określona jest w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu, a w ramach IKE lub IKZE w Umowie o IKE lub IKZE..”

Zmiana statutu Funduszu wskazana powyżej nie wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia, tj. z dniem 17 listopada 2015 r.

Wróć do listy