Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIO Strategii Akcyjnej

23-03-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 156 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”) polegającej na tym, że:

1. w art. 6 definicja IKE otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"IKE- Indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1147)."

2. w art. 6 definicja IKZE otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"IKZE- Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1147)."

3. w art. 6 definicja Umowy o IKE otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Umowa o IKE- Zawarta między Funduszem a Uczestnikiem umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1147)."

4. w art. 6 definicja Umowy o IKZE otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Umowa o IKZE- Zawarta między Funduszem a Uczestnikiem umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1147)."

5. w art. 6 definicja Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych- Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.)."

6. w art. 6 definicja Ustawy o IKE oraz IKZE otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Ustawa o IKE oraz IKZE- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1147)."

7. w art. 6 definicja Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.)."

8. w art. 6 definicja Ustawy o Ofercie Publicznej otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Ustawa o Ofercie Publicznej- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)."

9. w art. 6 definicja Ustawy o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1537 z późn. zm.)."

10. w art. 6 definicja Ustawy o Rachunkowości otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"Ustawa o Rachunkowości- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)."

11. w art. 9 ust. 1 dokonuje się korekty oczywistej omyłki pisarskiej poprzez zastąpienie słowa "będę" występującego po słowach " Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w Aktywach Funduszu podejmowane...", słowem "będą". W skutek powyższej zmiany, art. 9 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w Aktywach Funduszu podejmowane będą przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej koniunktury na polskim rynku finansowym, w tym przede wszystkim na rynku akcji. W tym celu Fundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, w zależności od oceny perspektyw spółek i branż polskiego rynku akcji, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat przewidzianych w art. 12. "

12. art. 10 ust. 1 lit a) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

    "a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim oraz następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Australia: National Stock Exchange of Australia, Australian Securities Exchange, Islandia: Nasdaq OMX Iceland, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Borsa Istanbul;

13. art. 10 ust. 1 lit b) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"b) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w lit. a), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;"

14. art. 10 ust. 1 lit d) tiret iv otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"iv. emitowane przez podmiot posiadający rating na poziomie inwestycyjnym lub gwarantowane przez podmiot posiadający rating na poziomie inwestycyjnym, pod warunkiem że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w pkt i.-iii. oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:

-    jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10.000.000,- (dziesięć milionów) EUR,

-   publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,

-    należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,

-    zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecie, albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności,"

15. art. 10 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"5. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne."

16. art. 12 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10% (dziesięć procent), jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% (pięć procent) wartości Aktywów Funduszu nie przekroczy 40% (czterdzieści procent) wartości Aktywów Funduszu."

17. w art. 12 ust. 6 otrzymują następujące nowe brzmienie:

"6.  Fundusz może lokować do 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 5."

18. w art. 12 ust. 7 otrzymują następujące nowe brzmienie:

"7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Fundusz nie może lokować więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 5."

19. w art. 12 ust. 8 otrzymują następujące nowe brzmienie:

"8.  Fundusz może lokować powyżej 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy."

20. w art. 12 ust. 9 otrzymują następujące nowe brzmienie:

"9.  Fundusz może lokować powyżej 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Funduszu."

21. w art. 12 ust. 10 otrzymują następujące nowe brzmienie:

"10. W przypadku przekroczenia limitów wskazanych w ust. 8 lub 9, Fundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Funduszu."

22. w art. 17 Statutu dokonuje się korekty oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na błędnej numeracji ustępów tegoż artykułu poprzez pominięcie ustępu 8. W skutek korekty, dotychczasowe ustępy od 9 do 19 oznacza się jako ustępy od 8 do 18 z zachowaniem systematyki wewnętrznej poszczególnych ustępów.

23. w art. 19 ust. 1 Statutu dokonuje się korekty oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na wskazaniu błędnego odesłania do art. 40 ust.4 zamiast do art. 29 ust. 4. W skutek powyższego, art. 19 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.Z zastrzeżeniem ust. 2-3, Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej:

C=WANJU/1-O

gdzie: C – cena Jednostki Uczestnictwa,

WANJU – oznacza Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie, zgodnie z art. 29 ust. 4 Statutu,

O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej pobieraną w wysokości określonej w ust. 2-3."

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 1-11, 15, 21-23 nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 1-10, 22-23 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 11, 15, 21 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 24 czerwca 2015 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt. 12-14 oraz 16-20 wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższych zmian decyzją z dnia 11 marca 2015 r. nr DFI/I/4032/1/8/15/U/KS. Ogłoszone zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. dnia 24 czerwca 2015 r.

Wróć do listy