Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

26-03-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 („Fundusz”):

1.        w art. 2 definicja „Dzień Wyceny” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Dzień Wyceny – oznacza dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu
i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający:

a)  na Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych,

b)  na ostatni Dzień Giełdowy w każdym miesiącu kalendarzowym,

c)  na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji,

d)  na 7 (siódmy) Dzień Giełdowy poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu,

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 37 ust. 2.”;

2.        w art. 8 ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13.   W przypadku Inwestorów zapisujących się na Certyfikaty kolejnych emisji, którzy złożą Zapis o wartości wynoszącej co najmniej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, opłata za wydanie Certyfikatów danej serii może być zmniejszona w wyniku negocjacji. Szczegółowe zasady obniżania opłaty za wydanie Certyfikatów kolejnych emisji zostaną określone w Prospekcie danej serii.”;

3.        w art. 8 po ust. 13 dodaje się ust. 14 w następującym brzmieniu:

„14.   Możliwe jest zmniejszenie lub niepobieranie opłat za wydanie Certyfikatów w przypadku złożenia Zapisu przez Inwestora, który najpóźniej w chwili składania Zapisu korzysta z usług oferowanych przez Oferującego lub członka Konsorcjum lub Bank BPH S.A. lub jest pracownikiem Oferującego, członka Konsorcjum, Banku BPH S.A. lub Towarzystwa albo złoży Zapis za pośrednictwem internetu.”;

4.        w art. 8 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w następującym brzmieniu:

„15.    W zakresie nieuregulowanym w Statucie szczegółowe zasady emisji Certyfikatów Inwestycyjnych określa Prospekt.”;

5.        w art. 29 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1.     Fundusz może emitować Certyfikaty Inwestycyjne drugiej i następnych emisji, pod warunkiem dokonania zmian w Statucie w odniesieniu do każdej z tych emisji, jeżeli Statut nie zawiera tych danych w odniesieniu do każdej
z tych emisji. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty drugiej i kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie zmian Statutu, w szczególności zmian postanowień art. 8-15.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 5 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 5 powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem  26 marca 2012 r.

Wróć do listy