Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

27-04-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 („Fundusz”):

1.       art. 2 definicja „Dzień Wyceny” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Dzień Wyceny – oznacza dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny, przypadający:

a) na Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych,

b) na ostatni Dzień Giełdowy w każdym miesiącu kalendarzowym,

c)  na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji,

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 37 ust. 2.”;

2.       w art. 2 definicja „Opłata manipulacyjna, Opłata za wydanie” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Opłata manipulacyjna, Opłata za wydanie – opłata pobierana przez Towarzystwo przy zapisach na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu, której maksymalna wysokość i sposób pobierania zostały określone w Statucie Funduszu. Szczegółowe warunki dotyczące Opłaty manipulacyjnej określa Prospekt Emisyjny.”;

3.       art. 8 ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13. W przypadku Inwestorów zapisujących się na Certyfikaty kolejnych emisji, którzy złożą Zapis o wartości wynoszącej co najmniej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, Opłata za wydanie Certyfikatów danej serii może być zmniejszona, przy czym szczegółowe warunki dotyczące Opłaty za wydanie, w tym szczegółowe zasady obniżania opłaty za wydanie Certyfikatów kolejnych emisji zostaną określone w Prospekcie danej serii.”;

4.       art. 8 ust. 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14. Możliwe jest niepobieranie opłat za wydanie Certyfikatów w przypadku złożenia Zapisu przez Inwestora, który w chwili składania Zapisu jest pracownikiem Oferującego lub członka Konsorcjum lub Banku BPH S.A. lub Towarzystwa.”;

5.       art. 9 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 9, Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A oraz kolejnych serii przyjmowane są w Punktach Obsługi Klientów.”;

6.       w art. 13 po ust. 12 dodaje się ust. 13 o następującym brzmieniu:

„13. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Fundusz podejmie wszelkie niezbędne kroki mające na celu dopuszczenie Certyfikatów do notowań na innym rynku regulowanym z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podejmie działania, by obrót Certyfikatami był prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 6 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 6 powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem 27 kwietnia 2012 r.


 
Wróć do listy