Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

19-02-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 („Fundusz”):

1)        w art. 19 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu określonym poniżej:
„2a. Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:
a)   kontrakty terminowe na indeksy giełdowe,
b)   kontrakty terminowe, dla których bazę stanowią dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe (bond futures, currency forward, currency futures, forward rate agrement),
c)   opcje, dla których bazę stanowią kursy walut, stopy procentowe lub indeksy giełdowe (currency options, interest rate options, index options),
d)   transakcje wymiany płatności walutowych lub odsetkowych (FX swap, interest rate swap, currency interest rate swap).”;
2)        w art. 19 Statutu ust. 4 otrzymuje brzmienie określone poniżej:
„4. W celu ograniczenia ryzyk wymienionych w ust. 3, Fundusz będzie nabywał Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
a)   instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie: indeksy giełdowe, o których mowa w § 9 Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych, dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut oraz stopy procentowe;
b)   Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, w szczególności: w celu zabezpieczenia portfela inwestycyjnego Funduszu przed spadkiem wartości poszczególnych jego składników, w przypadku niedostatecznej dla realizowania polityki inwestycyjnej płynności instrumentów bazowych, oraz w celu uzyskania ekspozycji na akcje w sytuacjach opisanych w ust. 1 powyżej oraz w związku z wykorzystywaniem techniki arbitrażowej opisanej w ust. 2 powyżej;
c)   łączna ekspozycja na instrumentach bazowych uzyskana poprzez bezpośrednie lokowanie w te instrumenty oraz poprzez zajęcie pozycji na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, nie będzie przekraczać zgodnego z prawem i Statutem poziomu ekspozycji dotyczącego tych instrumentów bazowych, w szczególności maksymalna ekspozycja na akcje wynikająca z posiadanych w portfelu Fundusz akcji oraz zajętych pozycji na kontraktach terminowych na WIG20 nie będzie przekraczać 40% (czterdzieści procent) WAN Funduszu;
d)   w przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:
i)   transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z bankami, z którymi Fundusz podpisał odpowiednią umowę szczegółowo regulującą sposób przeprowadzania i rozliczania transakcji oraz postępowania w przypadku niewypłacalności jednej ze stron umowy;
ii) Fundusz nie może zawierać kolejnych transakcji z bankiem, jeżeli wartość ryzyka kontrahenta dla tego banku - wyznaczana jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – przekracza 10% (dziesięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu;
iii) dany Niewystandaryzowany Instrument Pochodny powinien być kwotowany z co najmniej miesięczną częstotliwością, przy czym różnica pomiędzy kwotowaną ceną kupna i kwotowaną ceną sprzedaży nie może przekraczać 5% (pięciu procent) wartości nominalnej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z Dnia Wyceny;
iv) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej.”;
3)        w art. 19 Statutu po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu określonym poniżej:
„6. Dokonując lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, Fundusz kieruje się kryteriami takimi jak: zgodność instrumentów bazowych ze strategią i celem inwestycyjnym Funduszu, płynność notowań, dostępność, efektywność rozumianą jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego oraz koszty ponoszone w celu zajęcia pozycji na Instrumentach Pochodnych w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia lub sprzedaży instrumentu bazowego.”
 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 3 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 3 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 20 maja 2014 r.
Wróć do listy