Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu

22-09-2008

 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu („Fundusz”):

     1. w art. 23 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.        Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie wykonane, a Certyfikaty Inwestycyjne zostaną wykupione przez Fundusz, o ile Fundusz otrzyma takie żądanie nie później niż do godziny 17.00 w czwartym Dniu Giełdowym przed Dniem Wykupu.”

     2. w art. 23 usuwa się ust. 7 i zmienia się odpowiednio numerację ustępów a nowy art. 23 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7.        Żądanie Wykupu, które zostanie otrzymane po terminie wskazanym w ust. 6, będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu.”

      3. w art. 32 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.        Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie stałe w maksymalnej wysokości 2,5% (dwa i pół procenta) w skali roku od średniej rocznej WAN Funduszu w danym roku. Wynagrodzenie to naliczane jest w każdym Dniu Wyceny. Rozliczenie między Funduszem i Towarzystwem dotyczące płatności wynagrodzenia stałego następuje nie wcześniej niż pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego i nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższych zmian statutu Funduszu decyzją z dnia 9 września 2008 r. nr DFL/4034/194/7/07/08/V/U/3-5P-1/ŁW. Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 23 grudnia 2008 r.
Wróć do listy