Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu

19-02-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu („Fundusz”):

1)        w art. 16 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu określonym poniżej:
„2a. Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:
a)   opcje, dla których bazę stanowią akcje, indeksy, kursy walut lub stopy procentowe,
b)   kontrakty typu swap, na mocy których Fundusz zobowiązuje się do przenoszenia na drugą stronę takiego kontraktu praw do strumieni pieniężnych generowanych przez instrumenty wchodzące w skład części dłużnej portfela Funduszu w zamian za płatności analogiczne do generowanych przez opcje dotyczące koszyków akcji, indeksów lub kursów walut,
c)   kontrakty terminowe, dla których bazę stanowią dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, stopy procentowe,
d)   transakcje wymiany płatności walutowych lub odsetkowych.”;
2)        w art. 16 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu określonym poniżej:
„5. Dokonując lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, Fundusz kieruje się kryteriami takimi jak: zgodność instrumentów bazowych ze strategią i celem inwestycyjnym Funduszu, płynność notowań, dostępność, efektywność rozumianą jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego oraz koszty ponoszone w celu zajęcia pozycji na Instrumentach Pochodnych w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia lub sprzedaży instrumentu bazowego.”
 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 2 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 2 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 20 maja 2014 r.
Wróć do listy