Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Pro Lokata

06-11-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamknięty Pro Lokata („Fundusz”):

1. w art. 2 definicja „Domu Maklerskiego” otrzymuje następujące brzmienie:
Dom Maklerski – oznacza firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty Inwestycyjne albo Sponsora Emisji, jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych.” 

2. w art. 2 po definicji „Instrumenty Rynku Pieniężnego” dodaje się definicję „Instytucja Finansowa” o następującym brzmieniu:
Instytucja Kredytowa – rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).”

3. w art. 2 usuwa się definicję „KPWiG” i zastępuje się definicją:
KNF – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego.”, zaś w całym statucie wyrażenie „KPWiG” zastępuje się „KNF”.

4. w art. 2 po definicji „KDPW” dodaje się definicję „Konsorcjum” w następującym brzmieniu:
Konsorcjum – oznacza zorganizowane przez Oferującego, prowadzące Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne, konsorcjum firm inwestycyjnych.”

5. w art. 2 definicja „Oferujący” otrzymuje następujące brzmienie:
Oferujący – oznacza firmę inwestycyjną wykonującą czynności oferowania Certyfikatów Inwestycyjnych na podstawie umowy zawartej z Funduszem”.

6. W art. 2 po definicji „Oferujący” dodaje się definicję „Okres Rozliczeniowy” w następującym brzmieniu:
Okres Rozliczeniowy – oznacza okres o długości od 12 (dwunastu) do 60 (sześćdziesięciu) miesięcy, w którym Fundusz stosuje strategię zabezpieczania portfela, dążąc do zapewnienia ochrony Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed spadkiem poniżej Poziomu Ochrony Kapitału na koniec założonego każdorazowo Okresu Rozliczeniowego.”

7. w art. 2 po definicji „Państwo Członkowskie” dodaje się definicję „Poziom Ochrony Kapitału” oraz „Premia Inwestycyjna” w następującym brzmieniu:-----
Poziom Ochrony Kapitału – oznacza określony minimalny procent Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego, do którego osiągnięcia dąży Fundusz na koniec każdego Okresu Rozliczeniowego.”
Premia Inwestycyjna – oznacza formułę matematyczną wynikającą z planowanych lokat Funduszu w ramach części ryzykownej portfela inwestycyjnego, określającą, wraz z oczekiwaną Stopą Udziału, Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, do której osiągnięcia dąży Fundusz na koniec każdego Okresu Rozliczeniowego.”

8. w art. 2 definicji „Punk Obsługi Klienta” nadaje się następujące brzmienie:--
Punkt Obsługi Klientów – oznacza Punkt Obsługi Klientów Oferującego lub członka Konsorcjum.”
9. w art. 2 definicji „Sponsor Emisji” nadaje się następujące brzmienie:
Sponsor Emisji – oznacza firmę inwestycyjną, z którą Fundusz lub Towarzystwo zawarło umowę o prowadzenie rejestru Uczestników Funduszu, którzy nie złożyli Dyspozycji Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych.”

10. w art. 2 po definicji „Statut” dodaje się definicję „Stopa Udziału” w następującym brzmieniu:
Stopa Udziału – oznacza określony procentowo udział w zmianie wartości koszyków akcji lub indeksów wyrażonej Premią Inwestycyjną; Stopa Udziału służy do wyznaczania Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, do której osiągnięcia dąży Fundusz na koniec każdego Okresu Rozliczeniowego.”-


11. w art. 5 ust. 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) spadku liczby Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez danego członka Rady poniżej limitu określonego w ust. 1.”

12. w art. 9 usuwa się ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 11 i ust. 12, zmienia odpowiednio numeracje ustępów oraz dodaje na końcu ust. 8 w brzmieniu:
„8. Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane na podstawie ust. 1–7 zostają oznaczone jako Certyfikaty Inwestycyjne serii A.”


13. dodaje się art. 9 a w brzmieniu:

                                                            „Artykuł 9a
1. W ramach drugiej emisji Certyfikatów zbierane są zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nastąpi w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

2. Fundusz za pośrednictwem Oferującego lub członka Konsorcjum prowadzi zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B i gromadzi wniesione w ramach zapisów środki pieniężne na wydzielonym rachunku Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza.

 

3. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B jest nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii.

 

4. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii B jest ceną jednakową dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami i będzie równa WANCI ustalonej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B powiększonej lub obniżonej maksymalnie o 1% (jeden procent). Cena emisyjna nie obejmuje opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 6. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii B zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Zapisów.

 

5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B nie może być:

 

a) niższa niż wartość wynikająca z iloczynu 200.000 (dwustu tysięcy) i ceny emisyjnej Certyfikatów serii B ustalonej zgodnie z ust. 4 oraz

 

b) wyższa niż wartość wynikająca z iloczynu 10.000.000 (dziesięciu milionów) i ceny emisyjnej Certyfikatów serii B ustalonej zgodnie z ust. 4.

 

6. Towarzystwo może pobierać opłatę manipulacyjną z tytułu wydania Certyfikatu Inwestycyjnego serii B w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 2,50 zł (dwa i 50/100) złotego w przeliczeniu na każdy Certyfikat. Wysokość opłaty manipulacyjnej może być uzależniona od liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na którą opiewa Zapis, terminu, w którym Zapis został złożony oraz od podmiotu, w którym Zapis jest składany. Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych, w tym zasady ich pobierania i obniżania, lub odstąpienia od ich pobrania, określone zostały w Prospekcie.

 

7. Z zastrzeżeniem ust. 9, Zapis jest złożony w momencie otrzymania przez Oferującego lub członka Konsorcjum, prawidłowo wypełnionego formularza Zapisu, którego wzór zostanie udostępniony przez Fundusz, oraz wpłaty środków pieniężnych w terminach przyjmowania Zapisów i na zasadach określonych w art. 11.

 

8. Inwestor składający Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może jednocześnie złożyć nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych, która umożliwi, po wydaniu Inwestorowi Certyfikatów Inwestycyjnych w sposób wskazany w art. 12 ust. 7, zdeponowanie przydzielonych Inwestorowi Certyfikatów Inwestycyjnych na jego rachunku papierów wartościowych.

 

9. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii B oraz Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych mogą być również złożone za pośrednictwem telefonu i faksu oraz mogą być złożone za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym internetu, o ile formę taką dopuszczają regulacje Oferującego lub członka Konsorcjum, u którego Zapis jest składany, na zasadach określonych w tych regulacjach. Złożenie Zapisu za pośrednictwem telefonu i faksu lub elektronicznych nośników informacji, w tym internetu, możliwe jest w odniesieniu do tych podmiotów, które zawarły z Oferującym lub członkiem Konsorcjum, umowy wymagane zgodnie z regulacjami Oferującego lub członka Konsorcjum. W przypadku złożenia Zapisu w trybie określonym w niniejszym ustępie, wpłaty są dokonywane przelewem na rachunek wskazany przez podmiot, w którym Zapis jest składany.

 

10. Przed rozpoczęciem oferty publicznej Fundusz zawrze umowę z KDPW, zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Przedmiotem powyższej umowy będzie rejestracja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B w KDPW a jej zawarcie będzie wymagało stosownej uchwały zarządu Towarzystwa, działającego w imieniu Funduszu.

 

11. Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B określa Prospekt przygotowany w związku z dokonaniem tej emisji.”


 

14. art. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Informacja o terminach rozpoczęcia oraz zakończenia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii B, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie przekazana do KNF i GPW, a po upływie 20 minut od przekazania tym podmiotom – także do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz publikację na stronie internetowej Towarzystwa, nie później niż na 2 (dwa) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów. Otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów, a zamknięcie subskrypcji nastąpi z upływem dnia zakończenia przyjmowania Zapisów.

 

2. Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne serii B są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

3. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii B może obejmować nie mniej niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii. Zapis złożony na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów traktowany będzie jak Zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.

 

4. Z zastrzeżeniem art. 9a ust. 9, Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B przyjmowane są w Punktach Obsługi Klientów. Lista Punktów Obsługi Klientów zostanie podana do wiadomości publicznej w dniu udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 33 ust. 2.”


 

15. dodaje się art. 10 a w następującym brzmieniu:

 

                                                             „

Artykuł 10a

1. Przyjmowanie Zapisów rozpocznie się nie później niż 12 (dwanaście) tygodni od dnia następującego po dniu zatwierdzenia przez KNF Prospektu.

 

2. Terminy subskrypcji i przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B oraz dokonywania wpłat mogą zostać zmienione przez Fundusz i podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. poprzez przekazanie informacji do KNF, GPW, a po upływie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 33 ust. 2, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy przed dniem otwarcia subskrypcji.

 

3. Fundusz nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B może postanowić o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów, przy czym termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o 4 (cztery) tygodnie. Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. poprzez przekazanie informacji do KNF, GPW, a po upływie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 33 ust. 2.

 

4. Termin przyjmowania Zapisów nie może być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące.”


 

16. dodaje się art. 10 b w następującym brzmieniu:

 

                                                         „

Artykuł 10b

1. Z zastrzeżeniem art. 9a ust. 9, Inwestor dokonujący Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii B składa w miejscu przyjmowania Zapisów wypełniony w 3 (trzech) egzemplarzach formularz Zapisu. Formularz Zapisu obejmuje w szczególności oświadczenie podmiotu składającego Zapis, że znana jest mu treść Statutu oraz Prospektu, w tym zasady przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii B oraz, że wyraża na nie zgodę, a także wskazanie rachunku Inwestora do zwrotu wpłaty w przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisem lub zwrotu wpłaty w innych okolicznościach wskazanych w Statucie Funduszu.

 

2. Przedstawiciel osoby prawnej składający Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii B w jej imieniu zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

 

a) aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotu, w imieniu którego składany jest Zapis, lub inny dokument poświadczający utworzenie tego podmiotu;

 

b) dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej przez osobę składającą Zapis;

 

c) dokument potwierdzający tożsamość.

 

3. Zapis oraz inne czynności związane z dokonywaniem Zapisów mogą być dokonane przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie lub w formie aktu notarialnego, bądź w inny sposób zgodny z procedurami działania za pośrednictwem pełnomocnika, obowiązującymi u Oferującego lub członka Konsorcjum.

 

4. Dokument pełnomocnictwa wskazuje dane Inwestora w zakresie określonym w formularzu Zapisu. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest podmiot świadczący usługi w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, zamiast pełnomocnictwa może być okazana umowa o zarządzanie oraz pełnomocnictwo do zarządzania, o ile zakres tego pełnomocnictwa umożliwia złożenie Zapisu.

 

5. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Jednakże osoba, która złożyła Zapis, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu w terminie i na warunkach określonych w tym przepisie, tj. w art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

 

6. Złożenie niepełnego lub nienależycie wypełnionego formularza Zapisu skutkuje nieważnością Zapisu.

 

7. Fundusz ani Towarzystwo nie odpowiadają za skutki złożenia Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne przez osobę składającą Zapis w sposób nieprawidłowy. 8. Inwestor składający Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest nim związany do chwili dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii B.


 

17. art. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Nie później niż w chwili składania Zapisu, Inwestor jest zobowiązany dokonać wpłaty, której wysokość powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano Zapisu, i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego serii B (wpłata na rzecz Funduszu), powiększonej o opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, o której mowa w art. 9a ust. 6.

 

2. Wpłata w ramach Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii B może być opłacona wyłącznie środkami pieniężnymi w walucie polskiej.

 

3. Z zastrzeżeniem art. 9a ust. 9, wpłaty mogą być dokonywane gotówką w Punkcie Obsługi Klientów lub przelewem na wskazany rachunek bankowy podmiotu przyjmującego Zapisy. Wpłaty mogą być dokonywane wymienionymi wyżej metodami płatności łącznie. Każdy przelew powinien zawierać adnotację: „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne serii B BPH FIZ Pro Lokata”.

 

4. Środki pieniężne otrzymane przez podmiot przyjmujący Zapisy tytułem wpłat na rzecz Funduszu oraz tytułem pobieranej przez Towarzystwo opłaty manipulacyjnej będą niezwłocznie przekazywane przez ten podmiot na oddzielne rachunki bankowe, prowadzone przez Depozytariusza na rzecz odpowiednio Funduszu oraz Towarzystwa.

 

5. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym zostały wpłacone środki pieniężne w Punkcie Obsługi Klientów lub dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na wskazany rachunek bankowy podmiotu przyjmującego Zapisy, w którym osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne dokonała Zapisu.

 

6. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty, w wysokości określonej w ust. 1, powoduje nieważność Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne.

 

7. Inwestorzy zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne serii B po dokonaniu wpłaty w wysokości, o której mowa w ust. 1, otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat, odpowiednio:

 

a) w przypadku wpłat dokonywanych gotówką oraz wpłat dokonywanych przelewem pisemne potwierdzenie wpłaty jest wydawane po złożeniu Zapisu w Punkcie Obsługi Klientów, w którym Zapis został złożony;

 

b) w przypadku składania Zapisu za pośrednictwem telefonu, faksu oraz przez internet, pisemne potwierdzenie wpłaty jest wysyłane w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po opłaceniu Zapisu, drogą pocztową na adres wskazany w Zapisie.”


 

18. art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Zamknięcie subskrypcji i zakończenie przyjmowania Zapisów następuje z upływem wcześniejszego terminu:

 

a) z upływem następnego Dnia Giełdowego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych Zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B;

 

b) z upływem dnia wskazanego jako ostatni dzień przyjmowania Zapisów, zgodnie z art. 10 ust. 1 lub 10a ust. 4.

 

2. Fundusz przydziela Certyfikaty Inwestycyjne serii B w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia subskrypcji.

 

3. Fundusz będzie przydzielać Certyfikaty Inwestycyjne serii B zgodnie z następującymi zasadami:

 

a) o przydziale Certyfikatów Inwestycyjnych decyduje kolejność złożonych Zapisów w ten sposób, iż Inwestorom, którzy złożyli Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne przed dniem, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami osiągnęła co najmniej 10.000.000 (dziesięć milionów), zostaną przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wynikającej ze złożonych ważnych Zapisów,

 

b) Zapisy złożone w dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami osiągnie 10.000.000 (dziesięć milionów) oraz w następnym Dniu Giełdowym, zostaną proporcjonalnie zredukowane. Nieobjęte Certyfikaty Inwestycyjne, które pozostaną po dokonaniu redukcji, zostaną przydzielone kolejno tym podmiotom, których Zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły Zapis na największą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych. Podmiotowi składającemu Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne w żadnym przypadku nie zostanie przydzielona większa liczba Certyfikatów Inwestycyjnych niż liczba, na którą złożył Zapis.

 

4. Ułamkowe części Certyfikatów Inwestycyjnych nie będą przydzielane. Do zwrotu wpłat w części, za którą nie zostaną przydzielone Certyfikaty, stosuje się postanowienia art. 13 ust. 2.

 

5. Można złożyć więcej niż jeden Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne. Zapisy złożone przez jednego Inwestora nie będą traktowane jako jeden Zapis.

 

6. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii B objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 200.000 (dwieście tysięcy), emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nie dochodzi do skutku. W takim przypadku Fundusz przekaże informację o niedojściu emisji do skutku do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. poprzez przekazanie informacji do KNF, GPW, a po upływie 20 minut do Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz umieści tą informację na stronie internetowej, o której mowa w art. 33 ust. 2.

 

7. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w KDPW, w wyniku umowy zawartej zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Fundusz wyda Uczestnikom Certyfikaty Inwestycyjne serii B. Wydanie Certyfikatów następuje w momencie zapisania Certyfikatów w Rejestrze Certyfikatów Inwestycyjnych prowadzonym przez Sponsora Emisji.

 

8. W terminie 7 (siedmiu) Dni Giełdowych od rejestracji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B w KDPW, Punkty Obsługi Klientów rozpoczną wydawanie potwierdzeń nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii podmiotom, które nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 9a ust. 8.

 

9. Fundusz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zamknięcia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii B do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony na regulowanym rynku pozagiełdowym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu.”


 

19. art. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Fundusz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:

 

a) upływu terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne i niedojścia emisji do skutku,

 

b) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu emisji Certyfikatów serii B do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stało się prawomocne, zwraca środki pieniężne, którymi Inwestor opłacił Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii B wraz z opłatą manipulacyjną, na rachunek Inwestora wskazany w Zapisie. Zwrot środków pieniężnych następuje wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionej powyżej. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

 

2. W przypadku nieprzydzielenia lub przydzielenia mniejszej liczby Certyfikatów serii B, zgodnie z zasadami określonymi w art. 12, Fundusz rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat na nabycie Certyfikatów, w części za którą nie zostały przydzielone Certyfikaty (zwrot częściowy). Zwrot częściowy wpłaty na rzecz Funduszu nastąpi wraz z odsetkami od części wpłaty na rzecz Funduszu, za którą nie zostały przydzielone Certyfikaty, naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpływu tej wpłaty na rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza do dnia dokonania przydziału, natomiast zwrot częściowy opłaty manipulacyjnej nastąpi bez odsetek. Zwrot częściowy wpłat na rzecz Funduszu wraz z odsetkami oraz opłat manipulacyjnych następuje na rachunek wskazany w Zapisie, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania przydziału. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

 

3. W przypadku niedokonania pełnej wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii B, odpowiedniej do wartości wskazanej w Zapisie, oraz zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, lub złożenia niepełnego lub nienależycie wypełnionego formularza Zapisu i nieprzydzielenia w związku z tym Certyfikatów Inwestycyjnych, Fundusz zwróci w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania Zapisów, bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, kwotę wpłaty na rzecz Funduszu wraz z opłatą manipulacyjną na rachunek wskazany w Zapisie.

 

4. Za dzień dokonania wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.”


 

20. art. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

 

2. Dla osiągnięcia celu inwestycyjnego Fundusz będzie stosował strategię zabezpieczania portfela opisaną w art. 15. W ramach stosowania tej strategii Fundusz będzie nabywał instrumenty wymienione w art. 16 ust. 1 lit. d) oraz instrumenty dłużne i Instrumenty Rynku Pieniężnego w odpowiedniej proporcji zapewniającej ochronę Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed spadkiem poniżej Poziomu Ochrony Kapitału, na koniec założonego każdorazowo Okresu Rozliczeniowego.

 

3. Poziom Ochrony Kapitału w pierwszym Okresie Rozliczeniowym będzie nie mniejszy niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) w odniesieniu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z pierwszego Dnia Wyceny Funduszu przypadającego w tym Okresie Rozliczeniowym.

 

4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, w tym w szczególności ochrony kapitału na zakładanym poziomie ani osiągnięcia na koniec Okresu Rozliczeniowego Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny określonej zgodnie z art. 15 ust. 5.”


 

21. art. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Stosowanie strategii zabezpieczania portfela będzie polegało na ulokowaniu części portfela Funduszu, zwanego dalej częścią dłużną, w nominowane w złotych instrumenty wymienione w art. 16 ust. 1 lit. a)–c) oraz na ulokowaniu pozostałej części portfela, zwanej częścią ryzykowną, w nominowane w PLN, EUR lub USD instrumenty wymienione w art. 16 ust. 1 lit. d).

 

2. W części dłużnej portfela inwestycyjnego Fundusz będzie lokował Aktywa Funduszu w nominowane w złotych dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz złotowe depozyty bankowe. Głównym kryterium doboru instrumentów dłużnych do portfela Funduszu jest zabezpieczenie WANCI przed spadkiem poniżej Poziomu Ochrony Kapitału, na koniec danego Okresu Rozliczeniowego, w którym Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela. Fundusz dąży do nabycia instrumentów dłużnych, których średni termin wymagalności będzie przypadał możliwie blisko końca danego Okresu Rozliczeniowego. Udział dłużnych papierów wartościowych, w tym Instrumentów Rynku Pieniężnego, emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez inne podmioty niż wskazane powyżej nie będzie przekraczać 5% (pięciu procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu.

 

3. Inwestycje Funduszu w części ryzykownej portfela będą miały charakter pasywny. Oznacza to, że Fundusz będzie dążył do utrzymywania maksymalnego zaangażowania w części ryzykownej dopuszczalnego w ramach stosowanej strategii zabezpieczania portfela. Kryterium doboru instrumentów finansowych w tej części portfela będzie zgodność z celem inwestycyjnym Funduszu, a w szczególności możliwość uzyskania na koniec każdego Okresu Rozliczeniowego, w którym Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela, przybliżonej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny wyrażonej wzorem określonym w ust. 5. Ekspozycja portfela w części ryzykownej może być realizowana przy wykorzystaniu następujących technik inwestycyjnych

 

a) zawieranie kontraktów opcyjnych na koszyki akcji lub indeksy,

 

b) zawieranie kontraktów typu swap, na mocy których Fundusz zobowiązuje się do przenoszenia na drugą stronę takiego kontraktu praw do strumieni pieniężnych generowanych przez instrumenty wchodzące w skład części dłużnej portfela Funduszu w zamian za płatności analogiczne do generowanych przez opcje dotyczące koszyków akcji lub indeksów.

 

4. Fundusz może krótkoterminowo utrzymywać środki w EUR lub USD wyłącznie w celu nabywania lokat do części dłużnej lub części ryzykownej portfela lub w wyniku zbycia lokat z tej części portfela.

 

5. W związku z celem i zasadami polityki inwestycyjnej Fundusz dąży do osiągnięcia, na koniec każdego Okresu Rozliczeniowego, Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny wyrażonej następującym wzorem:

 

WANCIT = WANCIP * (POK + PI * SU)

 

gdzie:

 

WANCIP – oznacza Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w pierwszym Dniu Wyceny danego Okresu Rozliczeniowego,

 

WANCIT – oznacza Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny danego Okresu Rozliczeniowego,

 

POK – oznacza wyrażony procentowo Poziom Ochrony Kapitału w Okresie Rozliczeniowym,

 

PI – oznacza Premię Inwestycyjną w Okresie Rozliczeniowym,

 

SU – oznacza wyrażoną procentowo Stopę Udziału w Okresie Rozliczeniowym.

 

6. Pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w Dniu Wyceny, w którym następuje wydanie Uczestnikom Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, nie później jednak niż w Dniu Wyceny będącym ostatnim dniem giełdowym w miesiącu maju 2008 r.

 

7. Fundusz poprzez przekazanie raportu bieżącego oraz publikację w sposób, o którym mowa w art. 33 ust. 2, nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B poda do publicznej wiadomości informację o długości pierwszego Okresu Rozliczeniowego, Premii Inwestycyjnej, oczekiwanym przedziale Stopy Udziału oraz Poziomie Ochrony Kapitału w tym Okresie Rozliczeniowym.

 

8. Fundusz poprzez przekazanie raportu bieżącego oraz publikację w sposób, o którym mowa w art. 33 ust. 2, w okresie od 4 (czterech) do 2 (dwóch) tygodni przed pierwszym Dniem Wyceny każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego, poda do publicznej wiadomości informację o długości tego Okresu Rozliczeniowego, Premii Inwestycyjnej, oczekiwanym przedziale Stopy Udziału oraz Poziomie Ochrony Kapitału dla tego Okresu Rozliczeniowego, przy czym poziom ten będzie nie mniejszy niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) WANCI z pierwszego Dnia Wyceny tego Okresu Rozliczeniowego.

 

9. Niezwłocznie po rozpoczęciu każdego Okresu Rozliczeniowego oraz po dokonaniu lokat w części dłużnej i części ryzykownej portfela inwestycyjnego Fundusz, poprzez przekazanie raportu bieżącego oraz publikację w sposób, o którym mowa w art. 33 ust. 2, poda do publicznej wiadomości informację o uzyskanym przybliżonym poziomie Stopy Udziału.

 

10. Do dnia rozpoczęcia pierwszego Okresu Rozliczeniowego Fundusz dokonuje lokat jedynie w ramach części dłużnej portfela inwestycyjnego.”


 

22. art.16 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie, może lokować Aktywa Funduszu wyłącznie w:

 

a) dłużne papiery wartościowe;

 

b) Instrumenty Rynku Pieniężnego;

 

c) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub Instytucjach Kredytowanych;

 

d) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;

 

e) PLN, EUR, USD.

 

2. Lokaty, o których mowa w ust. 1 lit. a)-e), mogą być przez Fundusz nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne. Lokaty w instrumenty wymienione w lit. d) mają na celu osiąganie zysków w wyniku zmiany wartości koszyków akcji lub indeksów.

 

3. Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych, w tym również Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, związane są w szczególności następujące ryzyka:

 

a) ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: indeksy, kursy walut, wartości rynkowych stóp procentowych, czy kursy akcji;

 

b) ryzyko kontrahenta, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku braku wywiązania się ze zobowiązań przez strony umów, z którymi Fundusz będzie dokonywał transakcji mających za przedmiot Instrumenty Pochodne;

 

c) ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości - w odpowiednio krótkim okresie czasu - zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu;

 

d) ryzyko modelu, tj. ryzyko, że ze względu na stopień skomplikowania danego instrumentu Fundusz nie będzie w stanie dokonać jego należytej wyceny lub błędnie oceni wpływ nabytego instrumentu na Wartość Aktywów Netto Funduszu;

 

4. W celu ograniczenia ryzyk wymienionych w ust. 3 Fundusz będzie nabywał Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:

 

a) instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie: akcje, indeksy, dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut oraz stopy procentowe;

 

b) Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, w szczególności: w celu uzyskania ekspozycji na dane koszyki akcji lub indeksy w ramach ryzykownej części portfela Funduszu oraz w celu zabezpieczenia części dłużnej portfela inwestycyjnego Funduszu przed spadkiem poniżej Poziomu Ochrony Kapitału na koniec danego Okresu Rozliczeniowego;

 

c) łączna ekspozycja na instrumentach bazowych uzyskana poprzez bezpośrednie lokowanie w te instrumenty oraz poprzez nabycie Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, nie będzie przekraczać zgodnego z prawem i Statutem poziomu ekspozycji dotyczącego tych instrumentów bazowych;

 

d) w przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:

 

i) transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z Instytucjami Kredytowymi lub z innymi podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, lub z podmiotami podlegającymi i stosującymi się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym;

 

ii) Fundusz nie może zawierać z danym podmiotem kolejnych transakcji zwiększających ryzyko kontrahenta, jeżeli wartość ryzyka kontrahenta dla tego podmiotu – wyznaczana jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – przekracza 20% (dwadzieścia procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu;

 

iii) podmiot, z którym Fundusz będzie zawierał transakcje, musi z co najmniej miesięczną częstotliwością kwotować (tj. proponować ceny kupna i sprzedaży) dany Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, przy czym różnica pomiędzy kwotowaną ceną kupna i sprzedaży nie może przekraczać 5% (pięciu procent) ceny kupna.

 

5. Fundusz jest obowiązany opracować i wdrożyć szczegółowe procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, oraz procedury umożliwiające monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi Instrumentami Pochodnymi, w tym Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, oraz ryzyka portfela inwestycyjnego Funduszu.

 

6. Fundusz przekazuje procedury, o których mowa w ust. 5, Depozytariuszowi.”


 

23. art. 17 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu,

 

2. Fundusz może lokować Aktywa w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w Instytucjach Kredytowych.

 

3. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu.

 

4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.

 

5. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu w PLN, EUR lub USD.


 

24. w art. 18 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub Instytucjach Kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% (dziesięciu procent) WAN Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”


 

25. w art. 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Fundusz może emitować Certyfikaty Inwestycyjne trzeciej i kolejnych emisji, pod warunkiem dokonania zmian w Statucie. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty trzeciej i kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu, następującym po dniu wejścia w życie zmian Statutu, w szczególności zmian postanowień art. 9-13.”

 

26. w art. 25 usuwa się ust. 5 i zmienia się odpowiednio numerację ustępów.


 

27. art. 26 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem art. 28:

 

a) dłużnych papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,

 

b) pozostałych składników lokat – z wykorzystaniem szczególnych metod pozwalających na określenie wartości godziwej poszczególnych składników lokat w sposób wiarygodny.

 

2. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

 

3. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. Modele będą stosowane w sposób ciągły oraz każda ewentualna zmiana będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata, zgodnie z zasadami opisanymi w polityce rachunkowości Funduszu.”


 

28. art. 27 otrzymuje następujące brzmienie: „Potencjalne składniki lokat wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej Funduszu wycenia się w następujący sposób:

 

1. Nienotowane na rynku aktywnym wierzytelności i weksle wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

 

2. Depozyty wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

 

3. Listy zastawne notowane na rynku aktywnym wyznacza się zgodnie z zasadą określoną w art. 25 ust. 2, natomiast nienotowane na rynku aktywnym wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

 

4. Z zastrzeżeniem zdania drugiego dłużne papiery wartościowe notowane na rynku aktywnym wycenia się zgodnie z zasadą określoną w art. 25 ust. 2. Dłużne papiery wartościowe, dla których istnieje potrzeba korekty kursu ze względu na znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku aktywów albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji wycenia się na podstawie kursu BGN (Bloomberg Generic) a w przypadku braku takiego kursu BFV (Bloomberg Fair Value). Dłużne papiery wartościowe nie notowane na rynku aktywnym wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

 

5. Instrumenty Pochodne notowane na rynku aktywnym wycenia się zgodnie z zasadą określoną w art. 25 ust. 2, natomiast Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nienotowane na rynku aktywnym wyceniane będą według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej wyznaczonej poprzez:

 

a) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku lub

 

b) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, w tym w szczególności w przypadku opcji poprzez zastosowanie wyceny opartej o wycenę instrumentu bazowego i terminu zapadalności Instrumentu Pochodnego z uwzględnieniem stanu rozliczeń Funduszu i kontrahenta.”


 

29. w art. 30 usuwa się ust. 3.


 

30. w art. 34 ust. 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

 

„c) WAN Funduszu spadła poniżej 50.000.000,- (pięćdziesięciu milionów) złotych, a Towarzystwo, za zgodą rady nadzorczej, podjęło decyzje o rozwiązaniu Funduszu.”


 

31. art. 35 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 35 Informacja o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza w sposób określony w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej.”

 

Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 1- 19 oraz pkt 30-31 wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 6 listopada 2007 r. Zmiany statutu Funduszu określone w pkt 19-29 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 6 lutego 2008 r.

Wróć do listy