Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości

25-09-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości („Fundusz”):

  1. W art. 22 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Portfel Inwestycji Docelowych stanowią lokaty następującego rodzaju pod warunkiem, że są one zbywalne:

  1. papiery wartościowe emitowane przez lub udziały w Spółkach Celowych, docelowo zapewniające kontrolę Funduszu nad Spółką Celową;
  2. papiery wartościowe emitowane przez lub udziały w podmiotach tworzonych lub nabywanych przez Fundusz w celu dokonania inwestycji w Spółki Celowe lub w celu zarządzania Spółkami Celowymi;
  3. dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty wymienione w pkt a) i b);
  4. Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez podmioty wymienione w pkt a) i pkt b);
  5. wierzytelności, w szczególności pożyczki, wobec podmiotów wskazanych w pkt a) i b);
  6. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. z dniem 26 grudnia 2015 r.

Wróć do listy