Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

23-06-2008

 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 („Fundusz”):
1.     art. 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.   Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A jest nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Certyfikatów Inwestycyjnych.”
2.     art. 8 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5.   Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A nie może być niższa niż 49.000.000,- (słownie: czterdzieści dziewięć milionów) złotych oraz wyższa niż 392.000.000,- (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony) złotych.”
3.     art. 16 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„11. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy), emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A nie dochodzi do skutku. W takim przypadku Towarzystwo przekaże informację o niedojściu emisji do skutku do publicznej wiadomości oraz niezwłocznie ogłosi, poprzez jednorazową publikację w sposób wskazany w art. 44 ust. 3, nie później jednak niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia zakończenia Zapisów, o niedojściu emisji do skutku.”
 
Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 23 czerwca 2008 r.
 
Wróć do listy