Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

23-08-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 („Fundusz”):

1. w art. 1 ust 5. otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„5. Fundusz nabył osobowość prawną z chwilą wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.”

2. w art. 2 definicja „Dom Maklerski” otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Dom Maklerski – oznacza firmę inwestycyjną lub inny podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty Inwestycyjne, lub oznacza Sponsora Emisji, jeżeli Uczestnik nie złożył Dyspozycji Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych.”

3. w art. 2 definicja „Konsorcjum” otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Konsorcjum – oznacza zorganizowane przez Oferującego, prowadzące Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne, konsorcjum firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską.”

4. w art. 2 po definicji „Punkt Obsługi Klientów” dodaje się definicję „Rachunek Subskrypcji” w następującym brzmieniu:
„Rachunek Subskrypcji – rachunek bankowy Oferującego lub firmy inwestycyjnej uczestniczącej w Konsorcjum, służący do przejściowego przyjmowania wpłat na Certyfikaty. Środki pieniężne z tego rachunku są niezwłocznie przekazywane na rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.”

5. w art. 2 definicja „Rozporządzenie 809/2004” otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Rozporządzenie 809/2004 - oznacza rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz.Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 1).”

6. w art. 2 definicja „Sponsor Emisji” otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Sponsor Emisji – oznacza firmę inwestycyjną, z którym Fundusz lub Towarzystwo zawarło umowę o prowadzenie rejestru Uczestników Funduszu, którzy nie złożyli Dyspozycji Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych.”

7. w art. 8 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 8

1. Towarzystwo za pośrednictwem Oferującego lub członków Konsorcjum, prowadzi Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A oraz kolejnych serii Certyfikatów i gromadzi wniesione w ramach zapisów środki pieniężne na wydzielonym rachunku Towarzystwa prowadzonym przez Depozytariusza w przypadku Certyfikatów serii A oraz Rachunku Subskrypcji w przypadku kolejnych serii Certyfikatów. Fundusz planuje przeprowadzenie 2 (słownie: dwóch) emisji certyfikatów do końca 2013 roku.

2. Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A oraz kolejnych serii przeprowadzanych w ramach publicznej emisji.

3. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A jest nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) Certyfikatów Inwestycyjnych. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii jest nie mniej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) Certyfikatów Inwestycyjnych.

4. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego serii A była ceną stałą, jednakową dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami i wynosiła 98,- (słownie: dziewięćdziesiąt osiem) złotych. Cena Certyfikatów kolejnych serii jest równa WANCI ustalonej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii powiększonej lub obniżonej maksymalnie o 2,00% (słownie: dwa procent). Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego kolejnych serii zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Zapisów. Cena emisyjna nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w ust. 8.

5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A nie może być niższa niż 49.000.000,- (słownie: czterdzieści dziewięć milionów) złotych oraz wyższa niż 392.000.000,- (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony) złotych. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii nie może być niższa niż iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatów danej serii oraz liczby 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) oraz nie może być wyższa niż iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatów danej serii oraz liczby 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów).

6. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A mogą być składane w:
a) Transzy Inwestorów Indywidualnych,
b) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
c) Transzy Specjalnej,
przy czym Inwestor może złożyć Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii A zarówno w Transzy Inwestorów Indywidualnych, jak i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Specjalnej.
Statut Funduszu oraz Prospekt nie przewidują podziału na transze podczas przeprowadzania subskrypcji na Certyfikaty kolejnych serii.

7. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A oferowanych w ramach poszczególnych transz zostanie podana przez Towarzystwo do publicznej wiadomości w Dniu Giełdowym poprzedzającym rozpoczęcie przyjmowania Zapisów w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych.

8. W ramach Zapisów na Certyfikaty serii A, złożonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych Towarzystwo pobiera opłaty z tytułu wydania Certyfikatu Inwestycyjnego w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 2,- (słownie: dwóch) złotych za jeden Certyfikat Inwestycyjny serii A. W ramach Zapisów na Certyfikaty kolejnych serii, Towarzystwo pobiera opłaty z tytułu wydania Certyfikatu Inwestycyjnego w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 4,- (słownie: czterech) złotych za jeden Certyfikat Inwestycyjny kolejnych serii. Wysokość opłaty za wydanie Certyfikatów może być uzależniona od liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na którą opiewa Zapis, terminu, w którym Zapis został złożony oraz od podmiotu, w którym Zapis jest składany. Szczegółowe stawki opłat za wydanie Certyfikatów, w tym zasady ich pobierania i obniżania, określone zostały w Prospekcie. W ramach Zapisów złożonych na Certyfikaty serii A w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz Transzy Specjalnej Towarzystwo nie pobiera opłat z tytułu wydania Certyfikatu.

9. Z zastrzeżeniem ust. 11, Zapis jest złożony w momencie otrzymania przez Oferującego lub członka Konsorcjum, prawidłowo wypełnionego formularza Zapisu, którego wzór zostanie udostępniony przez Towarzystwo, oraz wpłaty środków pieniężnych w terminach przyjmowania Zapisów i na zasadach określonych w art. 15.

10. Inwestor składający Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może jednocześnie złożyć nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych, która umożliwi zdeponowanie przydzielonych Inwestorowi Certyfikatów Inwestycyjnych na jego rachunku papierów wartościowych. Zapisanie na rachunku papierów wartościowych następuje wówczas bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w Punkcie Obsługi Klientów, w którym złożony był Zapis, i przedstawienia go do potwierdzenia w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych Inwestora składającego Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne.

11. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne oraz Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych mogą być również złożone za pośrednictwem telefonu i faksu oraz za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym internetu, o ile formę taką dopuszczają regulacje wewnętrzne Oferującego lub członka Konsorcjum, w którym Zapis jest składany, na zasadach określonych w tych regulacjach. Złożenie Zapisu za pośrednictwem telefonu i faksu lub elektronicznych nośników informacji, w tym internetu, możliwe jest w odniesieniu do tych podmiotów, które zawarły z Oferującym lub członkiem Konsorcjum, umowy wymagane zgodnie z regulacjami Oferującego lub członka Konsorcjum. W przypadku złożenia Zapisu w trybie określonym w niniejszym ustępie, wpłaty są dokonywane przelewem na Rachunek Subskrypcji.

12. Przed rejestracją Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu, pobranymi opłatami za wydanie Certyfikatów ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą.

13. Fundusz jest zobowiązany zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem jest rejestracja Certyfikatów Inwestycyjnych w depozycie papierów wartościowych.

14. Zamiarem Funduszu jest niedokonywanie asymilacji Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii z Certyfikatami Inwestycyjnymi serii A.

15. W zakresie nieuregulowanym w Statucie szczegółowe zasady emisji Certyfikatów Inwestycyjnych określa Prospekt.”

8. art. 9 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 9

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 13, przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii A, w dniach od 5 maja 2008 roku do 9 maja 2008 roku, został przeprowadzony proces budowy księgi popytu.

2. Budowa księgi popytu została przeprowadzona wśród inwestorów zainteresowanych złożeniem Zapisu na Certyfikaty w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, poprzez zbieranie deklaracji złożenia Zapisów na Certyfikaty.

3. Deklaracje złożenia Zapisów na Certyfikaty były składane u Oferującego oraz u członków Konsorcjum. W deklaracji Inwestor deklarował liczbę Certyfikatów, na którą zamierzał złożyć Zapis. W deklaracji złożenia zapisów na Certyfikaty, Inwestorzy zainteresowani złożeniem Zapisu na Certyfikaty w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych mogli udzielić Oferującemu lub członkowi Konsorcjum pełnomocnictwa do złożenia Zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

4. Do Inwestorów, którzy brali udział w budowaniu księgi popytu, Oferujący mógł wystosować zaproszenie do złożenia Zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Liczba Certyfikatów wskazana w zaproszeniu do składania Zapisów nie mogła być większa niż liczba Certyfikatów wskazana w deklaracji. Dla Inwestorów, którzy złożą Zapis na liczbę Certyfikatów wskazaną w powyższym zaproszeniu, były stosowane preferencje w przydziale Certyfikatów, o których mowa w art. 16 ust. 5.

5. Złożenie deklaracji nie stanowiło zobowiązania dla Towarzystwa do przydziału Certyfikatów w liczbie wskazanej w deklaracji lub wystosowania zaproszenia do składania Zapisów.

6. Złożenie deklaracji nie stanowiło zobowiązania dla inwestora do złożenia Zapisu na Certyfikaty.”

9. art. 10 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 10

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 13, Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych były przyjmowane w dniach od 12 maja 2008 roku do 27 czerwca 2008 roku. Statut Funduszu oraz Prospekt nie przewidują podziału na transze podczas przeprowadzania subskrypcji na Certyfikaty kolejnych serii.

2. Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania Zapisów kolejnych emisji zostanie określony w Prospekcie. Okres przyjmowania Zapisów będzie nie dłuższy niż 2 (dwa) miesiące.

3. Uprawnionymi do składania zapisów na Certyfikaty serii A w Transzy Inwestorów Indywidualnych były osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uprawnionymi do składania zapisów na Certyfikaty kolejnych serii są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne serii A w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych mógł obejmować nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż wynosi liczba Certyfikatów Inwestycyjnych oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii w ramach może obejmować nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż wynosi liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych.

5. Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane były w Punktach Obsługi Klientów. Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii przyjmowane są w Punktach Obsługi Klientów. Lista Punktów Obsługi Klientów zostanie podana do wiadomości publicznej w dniu udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 44 ust. 3.”

10. art. 11 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 11

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 13, Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych były przyjmowane w terminie od 24 czerwca 2008 roku do 27 czerwca 2008 roku.

2. Uprawnionymi do złożenia Zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych byli:
a) Inwestor będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
b) zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu Inwestorów, na rzecz których świadczy usługi w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie;
c) Oferujący lub członek Konsorcjum, na podstawie pełnomocnictwa do złożenia Zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz złożenia Dyspozycji Deponowania Certyfikatów, udzielonego w deklaracji, o której mowa w art. 9 ust. 3.

3. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych mógł obejmować nie mniej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych i nie więcej niż wynosiła liczba Certyfikatów Inwestycyjnych oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

4. Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych były przyjmowane przez Oferującego oraz przez członków Konsorcjum.”

11. art. 12 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 12

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 13, Zapisy w Transzy Specjalnej Certyfikatów serii A przyjmowane były w dniach od 30 czerwca 2008 roku do 4 lipca 2008 roku.

2. Uprawnionymi do złożenia zapisów w Transzy Specjalnej były podmioty, do których Towarzystwo wystosowało zaproszenie do złożenia Zapisów, o którym mowa w ust. 3.

3. Towarzystwo w pierwszym dniu przyjmowania Zapisów w ramach Transzy Specjalnej wystosowało zaproszenie do złożenia Zapisów z oznaczeniem liczby Certyfikatów, na którą mógł opiewać zapis składany w Transzy Specjalnej.

4. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach Transzy Specjalnej powinien obejmować liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych wskazaną w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 3, przy czym liczba wskazana w zaproszeniu nie mogła obejmować mniej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych.

5. Zapisy oraz wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach Transzy Specjalnej były przyjmowane przez Oferującego.”

12. art. 13 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 13

1. Przyjmowanie Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A nie mogło rozpocząć się wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia KNF na utworzenie Funduszu.

2. Emisja Certyfikatów inwestycyjnych kolejnej serii jest możliwa po zamknięciu poprzedniej emisji, albo po dokonaniu zwrotu wpłat do Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 134 ust. 4 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

3. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, do czasu rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu Towarzystwo zastrzegło sobie również prawo zmiany terminu przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu, o którym mowa w art. 9 ust. 1, oraz zmiany terminów przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1. W przypadku zmiany terminu lub terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, stosowna informacja powinna zostać podana do publicznej wiadomości nie później niż na 1 (słownie: jeden) dzień roboczy przed planowanym terminem.

4. Terminy subskrypcji i przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne oraz dokonywania wpłat mogą zostać zmienione przez Fundusz i podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

5. Fundusz nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne może postanowić o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów. Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

6. Zmiana, przesunięcie, przedłużenie lub skrócenie zapisów na Certyfikaty może nastąpić jedynie w terminie ważności Prospektu, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W uzasadnionych przypadkach Fundusz może odwołać emisję Certyfikatów danej serii przed dniem rozpoczęcia zapisów na Certyfikaty danej serii.

7. W przypadku Certyfikatów serii A zmianie mogły ulec również terminy przyjmowania Zapisów w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Specjalnej. Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów powinna zostać podana do publicznej wiadomości.”

13. art. 14 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 14

1. Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 11, Inwestor dokonujący Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A mógł składać w miejscu przyjmowania Zapisów wypełniony w 4 (słownie: czterech) egzemplarzach formularz Zapisu, udostępniony przez Oferującego. Formularz Zapisu obejmował w szczególności oświadczenie podmiotu składającego Zapis, że znana jest mu treść Statutu oraz Prospektu, w tym zasady przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych oraz, że wyraża na nie zgodę, a także wskazanie rachunku Inwestora do zwrotu wpłaty w przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisem lub zwrotu wpłaty w innych okolicznościach wskazanych w Statucie Funduszu. Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 11, Inwestor dokonujący Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii składa w miejscu przyjmowania Zapisów wypełniony w 3 (słownie: trzech) egzemplarzach formularz Zapisu, udostępniony przez Oferującego lub członka Konsorcjum. Formularz Zapisu obejmuje w szczególności oświadczenie podmiotu składającego Zapis, że znana jest mu treść Statutu oraz Prospektu, w tym zasady przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych oraz, że wyraża na nie zgodę, a także wskazanie rachunku Inwestora do zwrotu wpłaty w przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisem lub zwrotu wpłaty w innych okolicznościach wskazanych w Statucie Funduszu.

2. Przedstawiciel osoby prawnej składający Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne w jej imieniu zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
a) aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotu, w imieniu którego składany jest Zapis, lub inny dokument poświadczający utworzenie tego podmiotu;
b) dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej przez osobę składającą Zapis;
c) dokument potwierdzający tożsamość.

3. Zapis oraz inne czynności związane z dokonywaniem Zapisów mogą być dokonane przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnictwo do dokonania Zapisu oraz innych czynności związanych z dokonanym Zapisem musi być udzielone w formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie lub udzielone w formie aktu notarialnego, bądź w inny sposób zgodny z procedurami działania za pośrednictwem pełnomocnika, obowiązującymi u Oferującego lub członka Konsorcjum.

4. Dokument pełnomocnictwa wskazuje dane Inwestora w zakresie wskazanym w formularzu Zapisu. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest podmiot świadczący usługi w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, zamiast pełnomocnictwa może być okazana umowa o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz pełnomocnictwo do zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, o ile zakres tego pełnomocnictwa umożliwia złożenie Zapisu.

5. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu.

6. Złożenie niepełnego lub nienależycie wypełnionego formularza Zapisu skutkuje nieważnością Zapisu.

7. Towarzystwo nie odpowiada za skutki złożenia Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne przez osobę składającą Zapis w sposób nieprawidłowy.

8. Inwestor składający Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne jest nim związany do chwili dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych.”

14. art. 15 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 15

1. W przypadku Certyfikatów serii A, nie później niż w chwili składania Zapisu Inwestor był zobowiązany dokonać wpłaty, której wysokość powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano Zapisu, i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego. W przypadku Zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych, kwota ta powinna być ponadto powiększona o opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 8 ust. 8.

2. Wpłata w ramach Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne serii A mogła być opłacona wyłącznie środkami pieniężnymi w walucie polskiej.

3. Wpłaty w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych Certyfikatów serii A mogły być dokonywane gotówką w Punkcie Obsługi Klientów lub przelewem na wskazany rachunek bankowy podmiotu przyjmującego Zapisy. Wpłaty mogły być dokonywane wymienionymi wyżej metodami płatności łącznie. Środki pieniężne otrzymane przez podmiot przyjmujący Zapisy tytułem wpłat do Funduszu i opłaty za wydanie Certyfikatów były przekazywane przez ten podmiot na oddzielne rachunki bankowe Towarzystwa, prowadzone przez Depozytariusza, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

4. Wpłaty w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Certyfikatów serii A mogły być dokonywane przelewem na rachunek Oferującego lub na rachunek członka Konsorcjum, w zależności od tego, gdzie Zapis został złożony. Każdy przelew powinien zawierać adnotację: „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2”. Środki pieniężne otrzymane przez Oferującego lub członka Konsorcjum tytułem wpłat do Funduszu były przekazywane przez Oferującego lub członka Konsorcjum na oddzielny rachunek bankowy Towarzystwa, prowadzony przez Depozytariusza, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

5. Wpłaty w ramach Transzy Specjalnej Certyfikatów serii A były dokonywane przelewem na rachunek Oferującego. Każdy przelew powinien zawierać adnotację: „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2”. Środki pieniężne otrzymane przez Oferującego były przekazywane przez Oferującego na oddzielny rachunek bankowy Towarzystwa, prowadzony przez Depozytariusza, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

6. Za termin dokonania wpłaty w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych Certyfikatów serii A przyjmowano dzień, w którym zostały wpłacone środki pieniężne w Punkcie Obsługi Klientów lub dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na wskazany rachunek bankowy podmiotu przyjmującego Zapisy, w którym osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne dokonała Zapisu.

7. Za termin dokonania wpłaty w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Certyfikatów serii A przyjmowano dzień, w którym wpłata wpłynęła na rachunek bankowy Oferującego lub na rachunek członka Konsorcjum, w zależności od tego, gdzie Zapis został złożony.

8. Za termin dokonania wpłaty w ramach Transzy Specjalnej Certyfikatów serii A przyjmowano dzień, w którym wpłata wpłynęła na rachunek bankowy Oferującego.

9. Niedokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty, w wysokości określonej w ust. 1, powoduje nieważność Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne.

10. Inwestorzy zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne serii A po dokonaniu wpłaty w wysokości, o której mowa w ust. 1, otrzymali pisemne potwierdzenie wpłat, odpowiednio:
a) w przypadku wpłat dokonywanych gotówką oraz wpłat dokonywanych przelewem, pisemne potwierdzenie wpłaty było wydawane po złożeniu Zapisu w Punkcie Obsługi Klientów, w którym Zapis został złożony;
b) w przypadku składania Zapisu za pośrednictwem telefonu, faksu oraz przez internet, pisemne potwierdzenie wpłaty było wysyłane w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych po opłaceniu Zapisu, drogą pocztową na adres wskazany w Zapisie.”

15. art. 15 dodaje się art. 15a w następującym nowym brzmienie:

„Artykuł 15a

1. Wysokość wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano Zapisu, i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego (wpłata na rzecz Funduszu), powiększonej o opłatę za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 8 ust. 8.

2. Wpłata w ramach Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii może być opłacona wyłącznie środkami pieniężnymi w walucie polskiej.

3. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii mogą być dokonywane gotówką lub przelewem na Rachunek Subskrypcji. W przypadku wpłat gotówką powinny one zostać dokonane w momencie składania zapisu, a w przypadku wpłat przelewem, dyspozycja jego wykonania powinna zostać złożona najpóźniej w dniu dokonania zapisu, przy czym środki pieniężne powinny wpłynąć na Rachunek Subskrypcji najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia zapisu, w godzinach pracy Oferującego, jednakże nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty w godzinach pracy Oferującego. Zapis zostanie przyjęty, o ile Inwestor okaże pracownikowi Punktu Obsługi Klienta przyjmującemu zapis dowód dokonania wpłaty lub potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu na Rachunek Subskrypcji.

4. Za termin dokonania wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na wskazany Rachunek Subskrypcji.

5. Niedokonanie wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty, w wysokości określonej w ust. 1, powoduje nieważność Zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne.

6. Inwestorzy zapisujący się na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii po dokonaniu wpłaty w wysokości, o której mowa w ust. 1, otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat, odpowiednio:
a) w przypadku wpłat dokonywanych gotówką oraz wpłat dokonywanych przelewem pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty jest wydawane w Punkcie Obsługi Klientów, w którym Zapis został złożony;
b) w przypadku składania Zapisu za pośrednictwem telefonu, faksu oraz przez internet, pisemne potwierdzenie wpłaty jest wysyłane w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po opłaceniu Zapisu, drogą pocztową na adres wskazany w Zapisie.”

16. art. 16 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 16

1. Zamknięcie subskrypcji i zakończenie przyjmowania Zapisów następuje z upływem wcześniejszego terminu:
a) upływem następnego Dnia Giełdowego po dniu, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych Zapisów na maksymalną liczbę oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych;
b) upływem dnia wskazanego jako ostatni dzień przyjmowania Zapisów.

2. Towarzystwo przydziela Certyfikaty Inwestycyjne w terminie 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji.

3. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, na które złożono Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych Certyfikatów serii A, przekroczyła liczbę Certyfikatów oferowanych w tej transzy, Towarzystwo było uprawnione do dokonania przesunięcia Certyfikatów Inwestycyjnych nieobjętych Zapisami z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do Transzy Inwestorów Indywidualnych.

4. Towarzystwo było również uprawnione do dokonania przesunięcia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A nieobjętych Zapisami:
a) z Transzy Inwestorów Indywidualnych do Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Specjalnej lub
b) z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do Transzy Specjalnej lub
c) z Transzy Specjalnej do Transzy Inwestorów Instytucjonalnych lub do Transzy Inwestorów Indywidualnych.

5. Towarzystwo dokonuje przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych zgodnie z następującymi zasadami:
a) Inwestorom składającym Zapisy na Certyfikaty serii A w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Specjalnej, którzy złożyli Zapis na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych wskazaną w zaproszeniu do składania Zapisów zostają przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie objętej Zapisem;
b) Inwestorom składającym Zapis w ramach emisji Certyfikatów serii A w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Specjalnej, którzy złożyli Zapis na liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych przekraczającą liczbę wskazaną w zaproszeniu do składania Zapisów, zostaną przydzielone Certyfikaty w liczbie wskazanej w zaproszeniu do składania Zapisów, a w części przekraczającej liczbę Certyfikatów wskazaną w zaproszeniu do składania Zapisów Towarzystwo przydziela Certyfikaty Inwestycyjne wedle własnego uznania;
c) Inwestorom, którzy złożyli Zapis w ramach emisji Certyfikatów serii A w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych bez zaproszenia do składania Zapisów lub złożyli Zapisy na liczbę mniejszą niż wskazana w zaproszeniu do składania Zapisów, Towarzystwo przydziela Certyfikaty Inwestycyjne wedle własnego uznania;
d) Inwestorom składającym Zapisy w ramach emisji Certyfikatów serii A w Transzy Inwestorów Indywidualnych Towarzystwo przydziela Certyfikaty w liczbie wskazanej w Zapisie, chyba, że liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami jest większa niż liczba Certyfikatów Inwestycyjnych oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych, nawet po dokonaniu ewentualnych przesunięć, o których mowa w ust. 3 i 4. W tym przypadku Towarzystwo proporcjonalnie redukuje Zapisy. Zgodnie z przedstawioną zasadą liczba przydzielonych Certyfikatów zostaje proporcjonalnie zmniejszona i zaokrąglona w dół do liczby całkowitej, a pozostające pojedyncze Certyfikaty zostają przydzielone Inwestorom, którzy złożyli Zapisy na największą liczbę Certyfikatów.
e) Inwestorom składającym Zapisy w ramach emisji Certyfikatów kolejnych serii Towarzystwo będzie przydzielać Certyfikaty w liczbie wskazanej w Zapisie, chyba, że liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami będzie większa niż liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, wówczas Towarzystwo dokona proporcjonalnej redukcji Zapisów. Zgodnie z przedstawioną zasadą liczba przydzielonych Certyfikatów zostanie proporcjonalnie zmniejszona i zaokrąglona w dół do liczby całkowitej, a pozostające pojedyncze Certyfikaty zostaną przydzielone Inwestorom, którzy złożyli Zapisy na największą liczbę Certyfikatów.

6. Ułamkowe części Certyfikatów Inwestycyjnych nie będą przydzielane. Do zwrotu wpłat w części, za którą nie zostaną przydzielone Certyfikaty, stosuje się postanowienia art. 17 ust. 4.

7. Można złożyć więcej niż jeden Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne.

8. Zapisy na Certyfikaty serii A złożone przez Inwestora w ramach dwóch lub trzech różnych transz nie będą łączone.

9. Zapisy złożone przez jednego Inwestora w ramach emisji Certyfikatów serii A w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Zapisy złożone przez jednego Inwestora w ramach emisji Certyfikatów kolejnych serii nie będą traktowane jako jeden Zapis.

10. Zapisy złożone przez jednego Inwestora w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Certyfikatów serii A będą traktowane jako jeden Zapis oraz Zapisy złożone przez jednego Inwestora w ramach Transzy Specjalnej Certyfikatów serii A będą traktowane jako jeden Zapis.

11. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy), emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A nie dochodzi do skutku. W przypadku, gdy liczba Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest każdorazowo mniejsza niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy), dana emisja Certyfikatów nie dochodzi do skutku. W takim przypadku Fundusz przekaże informację o niedojściu emisji do skutku do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

12. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Towarzystwo złożyło do właściwego sądu wniosek o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.

13. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych serii Towarzystwo złoży do Sądu Rejestrowego wniosek o wpisanie danej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.

14. Niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i zarejestrowaniu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii w KDPW, nastąpi wydanie Uczestnikom Certyfikatów Inwestycyjnych. Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych w stosunku do Uczestników, którzy posiadają rachunki papierów wartościowych prowadzone przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i złożyli Dyspozycję Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych na takim rachunku, nastąpi poprzez zapisanie Certyfikatów Inwestycyjnych na wskazanym rachunku. Wydanie Certyfikatów następuje w momencie zapisania Certyfikatu na rachunku papierów wartościowych Uczestnika.

15. Uczestnicy, którzy nie posiadają rachunku papierów wartościowych lub nie złożyli Dyspozycji Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunku, zostaną wpisani jako nabywcy Certyfikatów Inwestycyjnych, w rejestrze Certyfikatów Inwestycyjnych prowadzonym przez Sponsora Emisji.

16. W terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni Giełdowych od rejestracji Certyfikatów Inwestycyjnych w KDPW, Punkty Obsługi Klientów lub Oferujący rozpoczną wydawanie potwierdzeń nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych podmiotom, które nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 8 ust. 10.

17. Fundusz nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku giełdowym prowadzonym przez GPW. W przypadku wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu zorganizowanego na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.

18. Fundusz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.”

17. art. 17 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Artykuł 17

1. Do dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych KNF może cofnąć zezwolenie na utworzenie Funduszu, jeżeli przy zbieraniu wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii A Towarzystwo naruszyło przepisy Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Statutu lub warunki zezwolenia KNF na utworzenie Funduszu.

2. Zezwolenie na utworzenie Funduszu wygasa z mocy prawa w przypadku, gdy:
a) Towarzystwo nie zbierze wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii A w minimalnej wysokości określonej w Statucie w terminie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A;
b) Towarzystwo nie złoży wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych przed upływem 6 (słownie: sześciu) miesięcy licząc od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu.

3. Towarzystwo w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia:
a) upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 lit. b), lub
b) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stało się prawomocne, lub
c) w którym decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, lub
d) upływu terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A i niedojścia tej emisji do skutku,
zwraca środki pieniężne, którymi Inwestor opłacił Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne wraz z opłatą za wydanie Certyfikatów, na rachunek Inwestora wskazany w Zapisie. Zwrot środków pieniężnych następuje wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w lit. a)–d) powyżej. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

4. W przypadku nieprzydzielenia lub przydzielenia mniejszej liczby Certyfikatów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16, Towarzystwo rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat na nabycie Certyfikatów oraz zwrotu opłaty za wydanie Certyfikatów w części, za którą nie zostały przydzielone Certyfikaty wraz z odsetkami od części wpłaty i opłat za wydanie Certyfikatów, za które nie zostały przydzielone Certyfikaty, naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia dokonania przydziału. Zwrot wpłat oraz opłat za wydanie Certyfikatów wraz z odsetkami następuje na rachunek wskazany w Zapisie, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dokonania przydziału.

5. W przypadku niedokonania pełnej wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne, odpowiedniej do wartości wskazanej w Zapisie, oraz zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, lub złożenia niepełnego lub nienależycie wypełnionego formularza Zapisu i nieprzydzielenia w związku z tym Certyfikatów Inwestycyjnych, Fundusz zwróci bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań kwotę wpłaty wraz z opłatą za wydanie Certyfikatów na wskazany w Zapisie rachunek w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania Zapisów.

6. Za dzień dokonania wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Towarzystwa.

7. Fundusz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji i niedojścia emisji tej serii do skutku, w przypadku gdy:
a) liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), zwraca środki pieniężne, którymi Inwestor opłacił Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne wraz z opłatą za wydanie Certyfikatów, na rachunek bankowy lub inwestycyjny wskazany przez Inwestora w Zapisie. Zwrot środków pieniężnych następuje wraz z odsetkami w wysokości naliczonej przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia przesłanki wymienionej w pkt a) powyżej. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

8. W przypadku nieprzydzielenia lub przydzielenia mniejszej liczby Certyfikatów kolejnych emisji, zgodnie z zasadami określonymi powyżej, Fundusz rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat na nabycie Certyfikatów oraz zwrotu opłaty za wydanie Certyfikatów w części, za którą nie zostały przydzielone Certyfikaty wraz z odsetkami od części wpłaty i opłat za wydanie Certyfikatów, za które nie zostały przydzielone Certyfikaty, w wysokości naliczonej przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza do dnia dokonania przydziału. Zwrot wpłat oraz opłat za wydanie Certyfikatów wraz z odsetkami następuje na rachunek bankowy lub inwestycyjny wskazany przez Inwestora w Zapisie, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania przydziału. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

9. W przypadku niedokonania pełnej wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji, odpowiedniej do wartości wskazanej w Zapisie, oraz zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, lub złożenia niepełnego lub nienależycie wypełnionego formularza Zapisu i nieprzydzielenia w związku z tym Certyfikatów Inwestycyjnych, Fundusz zwróci bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań kwotę wpłaty wraz z opłatą za wydanie Certyfikatów na wskazany w Zapisie rachunek bankowy lub inwestycyjny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych emisji.

10. Za dzień dokonania zwrotu wypłat uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 17 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 17 powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem 23 sierpnia 2011 r.

Wróć do listy