Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

18-02-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 („Fundusz”):

1.        art. 32 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Artykuł 32
1.        Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusz będzie dokonywał wykupu Certyfikatów co najmniej raz w roku kalendarzowym. Ogłoszenie o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych będzie zawierać: dzień wykupu Certyfikatów, przybliżoną kwotę przeznaczoną na wykup Certyfikatów w dniu wykupu oraz przybliżoną liczbę Certyfikatów możliwą do wykupienia w tym dniu wykupu za tę kwotę według ostatniej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. Uczestnicy mogą żądać wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych poprzez złożenie w Domu Maklerskim zlecenia wykupu w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym Domu Maklerskiego.
2.        Fundusz będzie wykupywał Certyfikaty po ogłoszeniu takiego zamiaru na żądanie zgłoszone przez Uczestników, przy czym ogłoszenie to zostanie opublikowane w sposób, o którym mowa w art. 44 ust. 3, nie później jednak niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed planowanym dniem wykupu. Fundusz nie dokonuje wykupu Certyfikatów w okresie likwidacji Funduszu.
3.        Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie zrealizowane przez Fundusz, w danym dniu wykupu, a Certyfikaty Inwestycyjne zostaną wykupione przez Fundusz, o ile Fundusz otrzyma takie żądanie do godziny 17.00 w Dniu Giełdowym poprzedzającym dzień wykupu. W przypadku otrzymania żądania wykupu po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym żądanie wykupu nie zostanie zrealizowane.
4.        Pierwszy wykup Certyfikatów zostanie przeprowadzony nie wcześniej, niż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za 6 (słownie: szósty) rok obrotowy.
5.        W przypadku, gdy w danym dniu wykupu liczba Certyfikatów Inwestycyjnych przedstawionych do wykupu przez Uczestników będzie wyższa, niż liczba Certyfikatów wykupywanych przez Fundusz, poszczególne żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych zostaną proporcjonalnie zredukowane przez Fundusz.
6.        Za wykupienie Certyfikatów Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej.
7.        Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych pomniejszana jest o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania takiego podatku.
8.        Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Giełdowych po dniu wykupu (Dzień Wypłaty). W Dniu Wypłaty Fundusz przekazuje do dyspozycji KDPW kwotę przeznaczoną do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, pomniejszoną o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem Domu Maklerskiego lub członka Konsorcjum, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW.
9.        Kwota, o której mowa w ust. 1, przeznaczona na wykup Certyfikatów przez Fundusz w danym dniu wykupu, będzie stanowiła część Portfela Inwestycji Płynnych odpowiadającą sumie środków uzyskanych ze zbycia poszczególnych Aktywów Funduszu, wchodzących w skład Portfela Inwestycji Docelowych, pomniejszonych o planowane zobowiązania Funduszu w okresie 12 miesięcy po dniu wykupu oraz kwotę równą 5% (pięciu procentom) Wartości Aktywów Netto z ostatniego Dnia Wyceny.
10.       Za Dzień Wypłaty uznaje się dzień otrzymania świadczenia przez bezpośredniego uczestnika KDPW.
11.       Terminy, o których mowa w ust. 8, mogą ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulaminów KDPW lub GPW.
12.       Uczestnicy, którzy mają zapisane Certyfikaty w rejestrze prowadzonym przez Sponsora Emisji, w żądaniu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych zobowiązani są podać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.
13.       Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikaty Inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.
14.       Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane za zgodą Towarzystwa.
15.       Fundusz ogłasza w sposób określony w art. 44 ust. 3, w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia wykupu, o dokonanym wykupie Certyfikatów, w szczególności o liczbie wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych, ich wartości oraz cenie jednostkowej, po której dokonano wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.”;
2.        w art. 45 ust.1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli:
    a)   cofnięta zostanie decyzja KNF zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzenie Funduszem nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia;
b)   Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie zawarta z innym depozytariuszem umowa o prowadzenie rejestru;
c)   WAN Funduszu spadła poniżej 60.000.000,- (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych a Towarzystwo, za zgodą rady nadzorczej, podjęło decyzję o rozwiązaniu Funduszu;
d)   Rada Inwestorów podjęła uchwałę o rozwiązaniu Funduszu,
e)   upłynął 6-miesięczny okres, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym Uczestnikiem Funduszu”;
3.        w art. 46 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4.    W przypadku odmowy podania danych identyfikujących Fundusz może odmówić przyjęcia/realizacji Zapisu oraz ma prawo wstrzymać realizację zgłoszonego żądania wykupienia Certyfikatów
w przypadkach określonych przez prawo, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 276 z późn. zm.).
”.
 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 2 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 2 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 18 lutego 2014 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 i 3 powyżej wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo otrzymało w dniu 18 lutego 2014 r. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 stycznia 2014 r. o numerze
DFI/II/4034/167/5/13/14/U/MJ na zmianę art. 32 oraz art. 46 ust. 4 statutu Funduszu w zakresie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu oraz na skrócenie terminu wejścia w życie zmian statutu Funduszu, tak aby zmiany statutu Funduszu weszły w życie z dniem ogłoszenia tj. 18 lutego 2014 r.
 

 

Wróć do listy