Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

01-02-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej Fundusz), polegające na tym, że:

1. w art. 133 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz ust. 2-10.”;

2. w art. 133 dodaje się ust. 8 – 10 w następującym brzmieniu:

„8.    Z zastrzeżeniem ust. 10, Fundusz może lokować powyżej 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

9.     Z zastrzeżeniem ust. 10, Fundusz może lokować powyżej 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.

10. W przypadku przekroczenia limitów wskazanych w ust. 8 lub 9, Fundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Zezwolenie, o którym mowa powyżej zostało uzyskane na mocy Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 stycznia 2017 r., sygn. DFI/I/4032/81/5/16/17/U/KS, obejmującej również zgodę na skrócenie terminu wejścia w życie przedmiotowych zmian w taki sposób, aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

Wróć do listy