Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

20-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (po zmianie: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy; dalej Fundusz), polegające na tym, że:

1.            zmienia się nazwę BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.

2.            w art. 1 w pkt 9 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Fundusz – Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.”.

3.            w art. 1 w pkt 27 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:

„27. Statut – Niniejszy Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.”.

4.            w art. 1 w pkt 33 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„33. Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa.”.

5.            art. 2 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.”.

6.            art. 2 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3.          Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge FIO Parasolowy.”.

7.            art. 2 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5.          Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

a)            Rockbridge Subfundusz Akcji,

b)           Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,

c)            Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,

d)           Rockbridge Subfundusz Zrównoważony,

e)           Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,

f)            (skreślony),

g)            Rockbridge Subfundusz Obligacji 1,

h)           Rockbridge Subfundusz Obligacji 2,

i)             Rockbridge Subfundusz Skarbowy,

j)             Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu,

k)            Rockbridge Subfundusz Akcji Globalny,

l)             Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców,

m)          Rockbridge Subfundusz Dywidendowy,

n)           Rockbridge Subfundusz Selektywny,

o)           Rockbridge Subfundusz Pieniężny.”.

8.            art. 2 ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„6.          Subfundusze mogą używać skróconej nazwy - odpowiednio:

a)            Rockbridge Akcji,

b)           Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek,

c)            Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących,

d)           Rockbridge Zrównoważony,

e)           Rockbridge Obligacji Korporacyjnych,

f)            (skreślony),

g)            Rockbridge Obligacji 1,

h)           Rockbridge Obligacji 2,

i)             Rockbridge Skarbowy,

j)             Rockbridge Stabilnego Wzrostu,

k)            Rockbridge Akcji Globalny,

l)             Rockbridge Globalny Żywności i Surowców,

m)          Rockbridge Dywidendowy,

n)           Rockbridge Selektywny,

o)  Rockbridge Pieniężny.”.

9.            art. 41 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Na stronie internetowej http://www.rockbridge.pl/ Fundusz publikuje:

a)            prospekt informacyjny,

b)           kluczowe informacje dla inwestorów,

c)            aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym,

d)           zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,

e)           roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe obejmujące Subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego Subfunduszu,

f)            Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa,

g)            cenę zbycia i cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu,

h)           informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000,- (dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych,

i)             informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej poziomu 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych,

j)             ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz informacje o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników,

k)            pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”.

10.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału I poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział I ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI”.

11.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału II poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział II ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK”.

12.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału III poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział III ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH”.

13.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału IV poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział IV ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY”.

14.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału V poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział V ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”.

15.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału VII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział VII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 1”.

16.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału VIII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział VIII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2”.

17.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału IX poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział IX ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SKARBOWY”.

18.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału X poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział X ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU”.

19.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XI poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział XI ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI GLOBALNY”.

20.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział XII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW”.

21.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XIII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział XIII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ DYWIDENDOWY”.

22.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XIV poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział XIV ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY”.

23.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XV poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział XV ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Wróć do listy