Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

28-10-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

 1. w art. 126 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „1.   Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.”;
   
 2. w art. 127 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „1.   Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu głównie w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wypłacające dywidendę.”;
   
 3. w art. 127 ust. 2 otrzymuje następuje nowe brzmienie:
  „2.   Fundusz inwestuje co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych na indeks wyznaczany jest według wartości referencyjnej obliczonej jako iloczyn wartości indeksu i mnożnika kontraktu terminowego z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tych kontraktach, a udział kontraktów terminowych na akcje wyznaczany jest według wartości referencyjnej obliczonej jako iloczyn liczby akcji przypadających na jeden kontrakt i wartości rynkowej jednej akcji, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tych kontraktach.”;
   
 4. w art. 127 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „3.   Fundusz inwestuje do 30% (trzydzieści procent) WANS w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”;
   
 5. w art. 127 po ust. 5 dodano nowy ust. 6 w następującym brzmieniu:
  „6.   Obok kryteriów doboru instrumentów udziałowych określonych w art. 10 ust. 2 Statutu, Fundusz lokując aktywa Subfunduszu stosuje następujące dodatkowe kryteria: analiza spółek pod względem regularności i wysokości wypłacanych dywidend, przewidywana wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę oraz płynność inwestycji.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 5 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 5 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 29 stycznia 2016 roku.

Wróć do listy