Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

27-07-2013

 

 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

 

1.          w art. 1 po pkt 50 dodaje się pkt 51 o następującym nowym brzmieniu:
„51. Zgromadzenie Uczestników – Organ Funduszu o kompetencjach określonych w art. 4a Statutu.”;
2.          w art. 1 po pkt 51, nastąpiła zmiana numeracji dotychczasowych pkt 51 i 52, które otrzymują odpowiednio numerację 52 i 53 o następującym nowym brzmieniu:
„52. Zlecenie – Oświadczenie woli dotyczące uczestnictwa w Funduszu, takie jak zlecenie nabycia, zlecenie odkupienia, zlecenie Konwersji, zlecenie Zamiany Jednostek Uczestnictwa, udzielenie / odwołanie pełnomocnictwa, zlecenie ustanowienia / odwołania blokady Jednostek Uczestnictwa, dyspozycja Zwrotu, Wypłaty Transferowej, Wypłaty.
 „53. Zwrot – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty Transferowej.”;
3.          art. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Artykuł 4
1. Organami Funduszu są:
a)                   Towarzystwo,
b)                   Zgromadzenie Uczestników.
2. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.
3. Towarzystwo jako organ Funduszu zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawnieni są, zgodnie ze statutem Towarzystwa, dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa działający łącznie lub jeden członek Zarządu Towarzystwa wraz z prokurentem.
4. Kompetencje, zasady i tryb działania Zgromadzenia Uczestników określa art. 4a oraz regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.”;
 
4.          po art. 4 dodaje się art. 4a o następującym nowym brzmieniu:
„Artykuł 4a
1.        W Funduszu zwołuje się Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na:
a)     rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia przez Subfundusz działalności jako subfundusz powiązany, w rozumieniu przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,
b)     zmianę funduszu podstawowego,
c)     zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany,
d)     połączenie krajowe i transgraniczne funduszy, w rozumieniu przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,
e)     przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo,
f)      przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą, w rozumieniu przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
2.   Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym przez Towarzystwo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.
3.   Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo zawiadamiając o tym każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników. Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników w sposób określony w art. 41 Statutu.
4.   Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników, przy czym w sprawach dotyczących tylko Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są tylko uczestnicy tego Subfunduszu.
5.   Listę Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników sporządza Agent Transferowy i przekazuje ją Towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień Zgromadzenia Uczestników.
6.   Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników, Fundusz zawiesza zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu.
7.   Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8.   Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
9.   Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników, Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1, w tym odpowiada na zadane przez Uczestników pytania.
10. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1.
11. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
12. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu Zgromadzenia Uczestników zapada zwykłą większością głosów Uczestników obecnych na Zgromadzeniu Uczestników.
14. Uchwały Zgromadzenia Uczestników podejmowane są w głosowaniu jawnym i protokołowane przez notariusza.
15. W przypadku pierwszego Zgromadzenia Uczestników lub w przypadku braku przyjęcia przez Zgromadzenie Uczestników regulaminu Zgromadzenia Uczestników, osoba wyznaczona przez Zarząd Towarzystwa otwiera Zgromadzenie Uczestników oraz przewodniczy jego obradom.
16. Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
17. Prawo do wytoczenia przeciw Funduszowi powództwa, o którym mowa w ust. 16, przysługuje:
1) Uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;
2) Uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu Uczestników;
3) Uczestnikom, którzy nie byli obecni na Zgromadzeniu Uczestników, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia Uczestników.
18. Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) nie stosuje się.
19. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały.
20. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Uczestników sąd, na wniosek Towarzystwa, może zasądzić od Uczestnika kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
21. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Zgromadzenia Uczestników ma moc obowiązującą w stosunkach między Funduszem a wszystkimi Uczestnikami oraz między Funduszem a Towarzystwem.
22. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Towarzystwo powinno niezwłocznie zgłosić sądowi rejestrowemu.
23. Stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z niewyrażeniem przez Zgromadzenie Uczestników tej zgody.”;
5.          po art. 20 dodaje się art. 20a o następującym nowym brzmieniu:
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZBYWANIA I ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Artykuł 20a
Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnika w każdym Dniu Wyceny.”;
6.          po art. 20a dodaje się art. 20b o następującym nowym brzmieniu:
„TERMINY ZBYWANIA I ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Artykuł 20b
1.        Zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie powinno nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia nabycia i wypłynięcia wpłaty na rachunek Subfunduszu, chyba, że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia nabycia.
2.        Odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia.
3.        Do terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wlicza się okresów zawieszania zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”;
7.          po art. 20b dodaje się art. 20c o następującym nowym brzmieniu:
 „SPOSÓB DOKONANIA WYPŁATY KWOTY NALEŻNEJ Z TYTUŁU ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Artykuł 20c
1.        Fundusz realizuje wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa niezwłocznie począwszy od drugiego dnia roboczego po dniu odkupienia, chyba, że opóźnienie dokonania wypłaty jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
2.        Wypłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu C i typu P, wyrażonej w złotych, Fundusz dokonuje poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy albo w gotówce u Dystrybutora upoważnionego przez Fundusz do wypłaty kwot należnych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z dyspozycją Uczestnika, z zastrzeżeniem, że Fundusz nie może upoważnić do wypłaty kwot należnych Uczestnikowi Dystrybutorów, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
3.        Wypłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu USD wyrażonej w USD lub wypłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu Euro wyrażonej w EUR Fundusz dokonuje poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy, zgodnie z dyspozycją Uczestnika.”;
8.          art. 21 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Artykuł 21
1.    Jeżeli WANS przekracza 250.000.000,- (dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych, Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
2.    Jeżeli WANS spadnie poniżej 250.000.000,- (dwustu pięćdziesięciu milionów) złotych, i została podjęta decyzja o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w ust. 1, Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może rozpocząć ponowne zbywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. W przypadku podjęcia decyzji o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje wznowienie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
3.    Fundusz ogłosi o zawieszeniu i wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, nie później niż następnego dnia po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa oraz niezwłocznie udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Dystrybutorów. Ogłoszenie o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu będzie zawierać w szczególności informacje o: okresie planowanego zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, sposobie rozliczenia zwrotów wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz może wskazywać programy oszczędnościowe, tj. Plany Oszczędnościowe lub pracownicze programy emerytalne obsługiwane przez Fundusz, IKE lub IKZE, w ramach których zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie zostanie wprowadzone.
4.      Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem na dwa tygodnie, jeżeli:
a) w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych w danym Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia w tym Subfunduszu zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu albo
b) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu.
5.        W przypadkach, o których mowa w ust. 4, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF:
a) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy,
b) Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
6.        Postanowienia ust. 1 - 5 powyżej stosuje się oddzielnie do każdego z Subfunduszy.
7.        Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa związanych z danym Subfunduszem zawiesza się od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników.”;
9.          art. 32 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Artykuł 32
Na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz w prospekcie informacyjnym, Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a)     nabywania Jednostek Uczestnictwa, w tym również na wspólny rachunek małżonków,
b)     odkupienia, Konwersji, Zamiany oraz blokady Jednostek Uczestnictwa,
c)     zwolnienia z opłaty manipulacyjnej lub jej obniżenia,
d)     ustanowienia i odwołania pełnomocnika,
e)     składania zleceń za pomocą telefonu i telefaksu oraz za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym Systemu IVR,
f)      uzyskania dodatkowego świadczenia na podstawie zawartej z Funduszem Umowy o dodatkowym świadczeniu na rzecz Uczestnika lub na warunkach określonych w odpowiednim regulaminie, na którego treść Uczestnik wyraził zgodę,
g)     uczestniczenia w IKE, IKZE oraz w Planach Oszczędnościowych i pracowniczych programach emerytalnych, o których mowa w prospekcie informacyjnym Funduszu,
h)     udziału w Zgromadzeniu Uczestników.”;
10.       w art. 33 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym nowym brzmieniu:
4. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu Uczestników powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”;
11.       art. 41 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1.   Na stronie internetowej http://www.bphtfi.pl/ Fundusz publikuje:
a)                   prospekt informacyjny,
b)                   kluczowe informacje dla inwestorów,
c)                    aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym,
d)                   zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,
e)                    roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe obejmujące Subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego Subfunduszu,
f)                     Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa,
g)                   cenę zbycia i cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu,
h)                   informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000,- (dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych,
i)                     informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej poziomu 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych,
j)                     ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz informacje o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników,
k)                    pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”;
12.       art. 46 ust.4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„4. Fundusz ma prawo wstrzymać realizację Zlecenia w przypadkach określonych przez prawo, a w szczególności Ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).”;
13.       art. 50 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.”;
14.       art. 56 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.”;
15.     art. 63 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.”;
16.       art. 71 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. Fundusz może inwestować do 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.”;
17.       art. 84 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WAN Funduszu w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.”;
18.       art. 109 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. Fundusz może inwestować do 40% (czterdzieści procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.”;
19.       art. 115 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.”;
20.       art. 121 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.”;
21.       art. 127 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. Fundusz może inwestować do 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, które prowadzą działalność lub dokonują lokat w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki lub w wybranych regionach geograficznych wskazanych zgodnie z ust. 4, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.”;
22.       art. 133 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. Fundusz może inwestować do 100% (stu procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.”;
23.       art. 139 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Fundusz może wskazać dodatkowe Dni Wyceny Subfunduszu przypadające w trakcie okresu rozliczeniowego, w których wartość Jednostki Uczestnictwa, zgodnie ze stosowaną strategią zabezpieczenia portfela, nie powinna spaść poniżej poziomu ochrony kapitału.”;
24.       art. 139 ust. 8 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„8. Fundusz może inwestować do 50% (pięćdziesięciu procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, a także w instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka emitowane przez spółki lub instytucje wspólnego inwestowania, oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tym kontrakcie.”.
 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt  1 – 24  powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-12 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem 27 lipca 2013 r.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 13- 24 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj.  z dniem 28 października 2013 r.
 
 
Wróć do listy