Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

01-10-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1.          w art. 2 ust. 5 lit. e) otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„e) BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,”;
2.          w art. 2 ust. 6 lit. e) otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„e) BPH Obligacji Korporacyjnych”;
3.          Rozdział V w części II Statutu otrzymuje następujący nowy tytuł:
„BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych”;
4.          art. 77 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. Instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, i należności stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz dokonuje inwestycji przede wszystkim w instrumenty dłużne emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych do portfela inwestycyjnego Subfunduszu to:                      
a)       analiza sytuacji makroekonomicznej,
b)       prognozy Subfunduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych,
c)        płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne,
d)       ocena ryzyka kredytowego emitenta.”
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt  1 – 4  powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-3 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem
1 października 2013 r.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 4 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj.
 z dniem 2 stycznia 2014 r.
Wróć do listy