Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

30-12-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1.          w art. 2 ust 5 lit. o) otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„o) BPH Subfundusz Pieniężny”;
2.          w art. 2 ust. 6 lit. o) otrzymuje następujące nowe brzmienie:
o) BPH Subfundusz Pieniężny”;
3.          w art. 3 ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„6.  Utworzenie BPH Subfunduszu Akcji Globalnego, BPH Subfunduszu Aktywnego Zarządzania Globalnego, BPH Subfunduszu Selektywnego oraz BPH Subfunduszu Pieniężnego nie wymaga zmiany Statutu. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu lub Subfunduszy zostanie ogłoszony przez Towarzystwo na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, przy czym rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi nie wcześniej niż po zarejestrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych przekształcenia funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 Statutu, w Fundusz, a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi nie później niż po upływie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.”;
4.          Rozdział XV w części II Statutu otrzymuje następujący nowy tytuł:
„BPH Subfundusz Pieniężny”;
5.          w art. 138 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2.  Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu, o którym mowa w ust. 1.”;
6.          art. 139 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwe wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności.
2. Instrumenty dłużne, tj. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, i należności stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS. Aktywa Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.
3. Fundusz może inwestować w akcje lub obligacje zamienne na akcje tylko i wyłącznie w przypadku, gdy istnieje zobowiązanie drugiej strony do odkupu tych akcji lub obligacji zamiennych. Zobowiązanie to powinno mieć charakter instrumentu dłużnego.
4. W zakresie inwestycji Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne nie stosuje się postanowień art. 9 ust. 7 lit. a) i b).
5. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 9 Statutu, jak również w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na:
a)   zagranicznych rynkach regulowanych w następujących państwach należących do OECD: Australia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Turcja,
b)   następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Australia: Stock Exchange of Newcastle Ltd, Australian Stock Exchange, Islandia: Iceland Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Montreal Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, Vancouver Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Stock Exchange, Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Stock Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Istanbul Stock Exchange.
6. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia art. 9 ust. 1 pkt b) i d) oraz art. 11 ust. 2 oraz ust. 6–9 Statutu.”;
7.          art. 140 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 1% (jeden procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A.
2.    Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.
3.    Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobiera opłatę manipulacyjną na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 10% (dziesięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
4.    Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 1% (jeden procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
5.    Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu B i typu P pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
6.    Towarzystwo za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A, typu B i typu P pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
7.    Opłata manipulacyjna, o której mowa w ust. 6 pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
8.    Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z zastrzeżeniem ust. 2-3.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt  1 – 7  powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 7 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia
tj. w dniu 31 marca 2014 r.

 

Wróć do listy