Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

19-09-2014

W związku z zakończeniem procesu połączenia wewnętrznego subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”), tj. BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej (Subfundusz przejmowany) z BPH Subfunduszem Akcji Europy Wschodzącej (Subfundusz przejmujący), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 205 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu Funduszu, polegającą na tym, że:
1. w art. 2 ust. 5 skreśla się lit. f);
2. w art. 2 ust. 6 skreśla się lit. f);
3. skreśla się Rozdział VI „BPH SUBFUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-3 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem 19 września 2014 r.

W dniu 19 września 2014 r. nastąpił skutek prawny w postaci połączenia BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej z BPH Subfunduszem Akcji Europy Wschodzącej. Konsekwencją połączenia ww. Subfunduszy było dokonanie na rzecz Uczestników Subfunduszu przejmowanego prawnie skutecznego przydziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przejmującego. Subfundusz przejmujący wstąpił w prawa i obowiązki Subfunduszu przejmowanego, oraz skuteczny stał się wpis Uczestników Subfunduszu przejmowanego do Subrejestru Uczestników Subfunduszu przejmującego.

Podstawę połączenia ww. subfunduszy stanowi zgoda Komisji Nadzoru Finansowego udzielona w formie decyzji z dnia 28 lipca 2014 roku (nr DFI/I/4032/8/21/14/U/JG), na połączenie wewnętrzne BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej z BPH Subfunduszem Akcji Europy Wschodzącej. Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy zostało opublikowane na stronie internetowej http://www.bphtfi.pl w dniu 6 sierpnia 2014 r.

Wróć do listy