Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

29-01-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

  1. w art. 2 ust. 5 lit. m) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„m) BPH Subfundusz Dywidendowy,”;

  1. w art. 2 ust. 6 lit. m) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„m) BPH Dywidendowy,”;

  1. w art. 3 ust. 6 otrzymuje następuje nowe brzmienie:

„6.   Utworzenie BPH Subfunduszu Akcji Globalnego, BPH Subfunduszu Dywidendowego, BPH Subfunduszu Selektywnego oraz BPH Subfunduszu Pieniężnego nie wymaga zmiany Statutu. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu lub Subfunduszy zostanie ogłoszony przez Towarzystwo na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, przy czym rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi nie wcześniej niż po zarejestrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych przekształcenia funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 Statutu, w Fundusz, a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi nie później niż po upływie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.”;

  1. w art. 15 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2.   O ile postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu tak stanowią, Fundusz może wypłacać Uczestnikom dochody Subfunduszu.”;

  1. w art. 19 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4.   Wpłata Początkowa do Subfunduszu w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu C i typu P wynosi co najmniej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata do Subfunduszu wynosi 100,- (sto) złotych, z zastrzeżeniem art. 131a ust. 9. Zarząd Towarzystwa może obniżyć do wysokości nie niższej niż 1,- (jeden) grosz lub podwyższyć do wysokości nie wyższej niż 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych, w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych przez Subfundusz oraz IKE lub IKZE, a także w związku z uczestnictwem w kampaniach promocyjnych organizowanych przez Towarzystwo. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych lub w związku z udziałem w kampaniach promocyjnych, określają odpowiednio Zasady Uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym lub regulamin promocji obowiązujący w ramach danej kampanii promocyjnej. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych przez Subfundusz, określona jest w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, a w ramach IKE lub IKZE w Umowie o IKE lub IKZE.”;

  1. w art. 21 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 131b, jeżeli WANS przekracza 250.000.000,- (dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych, Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;

  1. Rozdział XIII w części II Statutu otrzymuje następujący nowy tytuł:

„BPH Subfundusz Dywidendowy”;

  1. w art. 128 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1.   Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% (czterech procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A.”;

  1. w Rozdziale XIII w części II Statutu po art. 131 dodaje się art. 131a w następującymi brzmieniu:

„WPŁATA DOCHODÓW SUBFUNDUSZU

Artykuł 131a

1.     Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat.

2.     Fundusz może wypłacać Uczestnikom dochody Subfunduszu osiągnięte w danym  roku kalendarzowym. Wypłata dochodów następuje bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

3.     Decyzję o wypłacie dochodów Subfunduszu  podejmuje Towarzystwo w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia połączonego sprawozdania finansowego Funduszu i jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu za poprzedni rok obrotowy.

4.     Towarzystwo podejmuje decyzję o wypłacie dochodów określając kwotę dochodów przeznaczoną do wypłaty Uczestnikom kierując się następującymi czynnikami: wysokością i rodzajem osiągniętych dochodów, bieżącą płynnością finansową Subfunduszu oraz bieżącą WANSJU.

5.     Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, decyzję o wypłacie dochodów niezwłocznie po jej podjęciu, na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem wypłaty dochodów. Ogłoszenie będzie zawierało kwotę dochodów przeznaczonych do wypłaty przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, dzień, wedle którego ustala się Uczestników uprawnionych do otrzymania dochodów oraz dzień wypłaty dochodów.

6.     Uczestnikiem uprawnionym do otrzymania dochodów Subfunduszu jest Uczestnik, w którego Subrejestrze są zapisane Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na 7 dni roboczych przed dniem wypłaty dochodów.

7.     Kwota dochodów przypadających danemu Uczestnikowi z tytułu wypłaty dochodów ustalana jest na podstawie iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu posiadanych przez Uczestnika w dniu ustalenia Uczestników uprawnionych do ich otrzymania, o którym mowa w ust. 6, oraz kwoty dochodów przeznaczonych do wypłaty przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu.

8.     Wypłata dochodów następuje w formie:

a)    przelewu środków pieniężnych na wskazany w Subrejestrze rachunek bankowy Uczestnika w przypadku gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi co najmniej 100 (sto) złotych lub w dniu wypłaty dochodów Uczestnik nie posiada Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu,

b)    nabycia na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w przypadku gdy kwota dochodów należnych Uczestnikowi wynosi  mniej niż 100 (sto) złotych i w dniu wypłaty dochodów Uczestnik posiada Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

9.     W przypadku dokonania wypłaty dochodów, w sposób określony w ust. 8 lit. b, minimalna wpłata dokonana na rzecz Uczestnika z tego tytułu nie może być niższa niż 1,- (jeden) grosz.

10.   Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika, że Fundusz jest płatnikiem podatku obciążającego Uczestnika Funduszu w związku z dokonaną wypłatą dochodów, to kwota wypłacana z tego tytułu jest pomniejszana o kwotę odprowadzanego przez Fundusz w imieniu Uczestnika podatku.”

  1. w Rozdziale XIII w części II Statutu po art. 131a dodaje się art. 131b w następującym brzmieniu:

„ZAWIESZENIE ZBYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU

Artykuł 131b

1.     Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, jeżeli WANS wzrośnie o 20% (dwadzieścia procent) lub 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa, w okresie 30 dni następujących po zakończeniu roku obrotowego, a przed dniem ustalenia Uczestników uprawnionych do otrzymania dochodów, o którym mowa w art. 131a, ust. 6 Statutu. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

2.     Fundusz po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa, może rozpocząć ponowne zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu po dniu ustalenia Uczestników uprawnionych do otrzymania dochodów, o którym mowa w art. 131a, ust. 6 Statutu. W przypadku podjęcia decyzji o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wyznaczany jest dzień, od którego następuje wznowienie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, przy czym może to być dzień przypadający najwcześniej na następny Dzień Giełdowy i nie później niż na 5 (piąty) Dzień Giełdowy po dniu ogłoszenia o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

3.     Fundusz ogłosi o zawieszeniu i wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu, nie później niż następnego dnia po podjęciu odpowiedniej uchwały przez zarząd Towarzystwa oraz niezwłocznie udostępni odpowiednią informację za pośrednictwem Dystrybutorów. Ogłoszenie o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu będzie zawierać w szczególności informacje o: okresie planowanego zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, sposobie rozliczenia zwrotów wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz może wskazywać programy oszczędnościowe, tj. Plany Oszczędnościowe lub pracownicze programy emerytalne obsługiwane przez Fundusz, IKE lub IKZE, w ramach których zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie zostanie wprowadzone.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 10 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 10 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. w dniu 29 stycznia 2016 roku.

Wróć do listy