Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

30-04-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

 1. w art. 3 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1.  Fundusz może tworzyć nowe subfundusze w drodze zmiany Statutu.”;

 1. w art. 3 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5.  Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu rozpocznie się w terminie 7 (siedem) dni od daty wejścia w życie zmiany Statutu, o której mowa w ust. 1. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące.”;

 1. w art. 3 skreśla się ust. 6;
 1. w art. 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3-4 w następującym brzmieniu:

„3.  Dokonując lokat w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Fundusz kieruje się:    

 1. oceną wyników funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowaną w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników inwestycyjnych,
 2. oceną płynności inwestycji rozumianą jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,   
 3. innymi kryteriami wymienionymi w ust. 1-2, z uwzględnieniem specyfiki polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą.

4.   Główne kryteria doboru Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, do portfeli Subfunduszy to:

 1. cena i jej relacja do wartości teoretycznej instrumentu,
 2. płynność rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,
 3. dostępność,
 4. adekwatność instrumentu bazowego danego Instrumentu Pochodnego do strategii i celu inwestycyjnego Subfunduszu,
 5. koszty transakcyjne i rozliczeniowe,
 6. sytuacja finansowa kontrahenta w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych.”;
 1. w art. 18 ust. 4 lit. a) tiret drugi otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„–  Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, a także jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo o łącznej wartości co najmniej 25.000,- (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, przy czym w przypadku Uczestników posiadających wspólny Subrejestr małżeński prowadzony dla osób pozostających w związku małżeńskim pod uwagę brana jest łączna wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy zaewidencjonowanych na wspólnym Subrejestrze małżonków oraz na poszczególnych Subrejestrach indywidualnych należących do każdego małżonka;  ”;

 1. w art. 18 ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„6.  Towarzystwo wskazuje Dystrybutorów, o których mowa w ust. 4 lit. c), na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1, lub poprzez ogłoszenie w dzienniku, o którym mowa w art. 41.”;

 1. po art. 33 dodaje się art. 33a w następującym brzmieniu:

„WSPÓLNY SUBREJESTR MAŁŻEŃSKI

Artykuł 33a

1.   Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu na wspólny Subrejestr małżeński prowadzony w tym Subfunduszu, jeżeli:

 1. złożą oświadczenie, że pozostają we wspólności majątkowej;
 2. wyrażą zgodę na wykonanie na wspólny rachunek małżonków przez każdego z małżonków osobno i bez ograniczeń wszystkich uprawnień związanych z uczestnictwem w tym Subfunduszu, włączywszy żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i podejmowanie należnych małżonkom środków pieniężnych;
 3. wyrażą zgodę na składanie Zleceń i innych oświadczeń woli dotyczących tego Subfunduszu przez każdego z małżonków osobno;
 4. wskażą adres, na który przesyłana będzie korespondencja związana z uczestnictwem w tym Subfunduszu;
 5. zobowiążą się do niezwłocznego powiadomienia Funduszu pisemnie o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej oraz o sposobie podziału majątku wspólnego.

2.   Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań podjętych w wyniku zastosowania się do dyspozycji złożonych przez małżonków i w oparciu o złożone przez małżonków oświadczenia, o których mowa powyżej.

3.   W ramach IKE lub IKZE nie jest możliwe nabywanie Jednostek Uczestnictwa na wspólny Subrejestr małżeński.

4.   Rozwiązanie umowy z Funduszem dotyczącej wspólnego Subrejestru małżeńskiego następuje w przypadku ustania wspólności majątkowej w wyniku:

 1. ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego z małżonków,
 2. rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
 3. unieważnienia małżeństwa,
 4. umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej lub orzeczenia sądowego o zniesieniu wspólności majątkowej,

Rozwiązanie umowy z Funduszem dotyczącej wspólnego Subrejestru małżeńskiego następuje po otrzymaniu przez Fundusz dokumentów zaświadczających fakt zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie.

5.   Oświadczenia stwierdzające podział majątku wspólnego małżonków oraz sposób podziału środków należnych małżonkom będą przyjęte wyłącznie od małżonków działających łącznie lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

6.   W przypadku rozwiązania umowy z Funduszem dotyczącej wspólnego Subrejestru małżeńskiego z powodów, o których mowa w ust. 4, Jednostki Uczestnictwa na wspólnym Subrejestrze dzieli się, stosownie do treści umowy lub orzeczenia sądu i rejestruje w Rejestrze Uczestników osobno na rzecz każdego z uprawnionych.”;

 1. w art. 63 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1.  Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Fundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. c) Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji w tych krajach. Rynki wschodzące obejmują kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets, obliczanego i publikowanego przez Morgan Stanley Capital International Inc.”;

 1. w art. 63 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2.  Fundusz inwestuje do 30% (trzydzieści procent) WANS w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”;

 1. w art. 63 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3.  Fundusz inwestuje co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków wschodzących, o których mowa w ust. 1, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. c) Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji w tych krajach oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych na indeks wyznaczany jest według wartości referencyjnej obliczonej jako iloczyn wartości indeksu i mnożnika kontraktu terminowego z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tych kontraktach, a udział kontraktów terminowych na akcje wyznaczany jest według wartości referencyjnej obliczonej jako iloczyn liczby akcji przypadających na jeden kontrakt i wartości rynkowej jednej akcji, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tych kontraktach.”;

 1. w art. 115 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:  

„1.  Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Subfundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, tj.: akcje i obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do tzw. rynków rozwiniętych, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. c) Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji w tych krajach. Rynki rozwinięte obejmują kraje wchodzące w skład indeksu MSCI World, obliczanego i publikowanego przez Morgan Stanley Capital International Inc.”;

 1. w art. 115 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:  

„2.  Fundusz inwestuje do 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”;

 1. w art. 115 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3.  Fundusz inwestuje co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe wskazane w ust. 1 emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych, o których mowa w ust. 1, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. c) Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji w tych krajach oraz w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 9 ust. 7 lit. a)–b) Statutu. Udział kontraktów terminowych na indeks wyznaczany jest według wartości referencyjnej obliczonej jako iloczyn wartości indeksu i mnożnika kontraktu terminowego z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tych kontraktach, a udział kontraktów terminowych na akcje wyznaczany jest według wartości referencyjnej obliczonej jako iloczyn liczby akcji przypadających na jeden kontrakt i wartości rynkowej jednej akcji, z uwzględnieniem wielkości i kierunku zajętej pozycji w tych kontraktach.”;

 1. w art. 115 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4.  Obok kryteriów dla doboru instrumentów udziałowych określonych w art. 10 ust. 2 Statutu, do portfela inwestycyjnego Subfunduszu będą wybierane te spółki, które według Funduszu rokują możliwości wzrostu kursu akcji, wynikające z analizy sytuacji fundamentalnej danej spółki oraz kraju, w którym dana spółka operuje lub ma siedzibę.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-14 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-3 oraz 5-7 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 30 kwietnia 2016 r.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 4 oraz 8-14 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 1 sierpnia 2016 r.

Wróć do listy