Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

07-11-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej (dalej Fundusz):

1. art. 4 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.”;

2. w  art. 6 dodaje się treść definicji „Depozytariusz” w następującym brzmieniu:

Depozytariusz – oznacza Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa”;

3. w art. 6 treść definicji „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych” otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z
2014 r. poz. 157 z późn. zm.)”

4. art. 25 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:         

„1. Każdorazowo po dokonaniu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie, chyba że Uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, w innych terminach lub na osobisty odbiór. Potwierdzenie w szczególności określa:

dane identyfikujące Uczestnika (nazwa);

datę sporządzenia,

nazwę Funduszu;

liczbę i wartość Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem Zlecenia;

liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po wykonaniu Zlecenia;

datę wykonania Zlecenia.

-     a w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną również kwotę potraconego podatku dochodowego oraz kwotę uzyskaną po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa i potrąceniu należnego podatku.”;  

5. art. 25 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:         

„2. Z zastrzeżeniem ust. 4, potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 może być przekazane w formie wydruku komputerowego nieopatrzonego podpisem i będzie wysłane zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika listem zwykłym lub pocztą elektroniczną, albo udostępnione poprzez Internet na stronie internetowej wskazanej przez Towarzystwo lub Fundusz, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni po zrealizowaniu Zlecenia, chyba że opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”      

6. W art. 25 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:       

„6. W przypadku dostarczania potwierdzeń za pomocą technik teleinformatycznych, Fundusz zapewnia użycie technik zapewniających poufność, możliwość odczytu i wydruku oraz integralność danych.”          

7. art. 32 ust. 1 lit. b) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„b) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie zawarta z innym depozytariuszem umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 7 listopada 2016 r.

Wróć do listy