Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

20-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej (po zmianie: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej; dalej Fundusz), polegające na tym, że:

1.            zmienia się nazwę BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej;

2.            art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1.          Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge  Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.”

3.            art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2.          Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge  FIO Strategii Akcyjnej.”

4.            w art. 6 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:

Fundusz – Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.”;

5.            w art. 6 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:

Statut – Niniejszy Statut Rockbridge  Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.”

6.            w art. 6 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.”

7.            art. 31 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Na stronie internetowej http://www.rockbridge.pl/ Fundusz publikuje:

a)            prospekt informacyjny,

b)           kluczowe informacje dla inwestorów,

c)            roczne i półroczne sprawozdania finansowe,

d)           aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym,

e)           zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,

f)            Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa,

g)            cenę zbycia i cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu,

h)           informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000,- (dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych,

i)             ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz informacje o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników,

j)             pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Wróć do listy