Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

30-04-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”):

 1. w art. 19 ust. 8 lit. a) tiret drugie otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„–  Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa Funduszu, a także jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo o łącznej wartości co najmniej 25.000,- (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, przy czym w przypadku Uczestników posiadających wspólny Rejestr małżeński prowadzony dla osób pozostających w związku małżeńskim pod uwagę brana jest łączna wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu zaewidencjonowanych na wspólnym Rejestrze małżonków oraz na poszczególnych Rejestrach indywidualnych należących do każdego małżonka;”;

 1. po art. 27 dodaje się art. 27a w następującym brzmieniu:

„WSPÓLNY REJESTR MAŁŻEŃSKI

Artykuł 27a

1.   Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa na wspólny Rejestr małżeński prowadzony w Funduszu, jeżeli:

 1. złożą oświadczenie, że pozostają we wspólności majątkowej;
 2. wyrażą zgodę na wykonanie na wspólny rachunek małżonków przez każdego z małżonków osobno i bez ograniczeń wszystkich uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu, włączywszy żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa Funduszu, ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa Funduszu i podejmowanie należnych małżonkom środków pieniężnych;
 3. wyrażą zgodę na składanie Zleceń i innych oświadczeń woli dotyczących Funduszu przez każdego z małżonków osobno;
 4. wskażą adres, na który przesyłana będzie korespondencja związana z uczestnictwem w Funduszu;
 5. zobowiążą się do niezwłocznego powiadomienia Funduszu pisemnie o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej oraz o sposobie podziału majątku wspólnego.

2.   Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań podjętych w wyniku zastosowania się do dyspozycji złożonych przez małżonków i w oparciu o złożone przez małżonków oświadczenia, o których mowa powyżej.

3.   W ramach IKE lub IKZE nie jest możliwe nabywanie Jednostek Uczestnictwa na wspólny Rejestr małżeński.

4.   Rozwiązanie umowy z Funduszem dotyczącej wspólnego Rejestru małżeńskiego następuje w przypadku ustania wspólności majątkowej w wyniku:

 1. ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego z małżonków,
 2. rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
 3. unieważnienia małżeństwa,
 4. umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej lub orzeczenia sądowego o zniesieniu wspólności majątkowej,

Rozwiązanie umowy z Funduszem dotyczącej wspólnego Rejestru małżeńskiego następuje po otrzymaniu przez Fundusz dokumentów zaświadczających fakt zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie.

5.   Oświadczenia stwierdzające podział majątku wspólnego małżonków oraz sposób podziału środków należnych małżonkom będą przyjęte wyłącznie od małżonków działających łącznie lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

6.   W przypadku rozwiązania umowy z Funduszem dotyczącej wspólnego Rejestru małżeńskiego z powodów, o których mowa w ust. 4, Jednostki Uczestnictwa na wspólnym Rejestrze dzieli się, stosownie do treści umowy lub orzeczenia sądu i rejestruje w rejestrze Uczestników Funduszu osobno na rzecz każdego z uprawnionych.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-2 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 30 kwietnia 2016 r.

Wróć do listy