Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 1

20-09-2017

1.            zmienia się nazwę BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 1 i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1.

2.            art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1.          Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 i zwany jest dalej „Funduszem”. Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1.”.

3.            art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym  na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz niniejszego Statutu.”.

4.            art. 1 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3.          Niniejszy Statut, określający w szczególności cel i zasady funkcjonowania Funduszu, a także prawa i obowiązki Uczestników, został nadany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.”.

5.            art. 1 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4.          Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w niniejszym Statucie i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”.

6.            w art. 2 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:

Fundusz – oznacza Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1.”.

7.            w art. 2 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:

Statut – oznacza niniejszy Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 1.”.

8.            w art. 2 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

Towarzystwo – oznacza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.”.

9.            art. 10 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 11, wpłaty mogą być dokonywane gotówką w Punkcie Obsługi Klientów lub przelewem na rachunek Punktu Obsługi Klientów. Wpłaty mogą być dokonywane wymienionymi wyżej metodami płatności łącznie. Każdy przelew powinien zawierać adnotację: „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1”. Środki pieniężne otrzymane przez Punkty Obsługi Klientów tytułem wpłat do Funduszu i opłaty manipulacyjnej będą przekazywane przez Punkty Obsługi Klientów na oddzielne rachunki bankowe Towarzystwa niezwłocznie po ich otrzymaniu.”.

10.          art. 37 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Wszelkie zmiany Statutu będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej http:\\www.rockbridge.pl\.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Wróć do listy