Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4

17-12-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 („Fundusz”):

  1. 1. w art. 2 Statutu definicja „Depozytariusza” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
    Depozytariusz - oznacza Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Pałubickiego 2, 80 - 175 Gdańsk.”
  2. art. 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:
    „1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Pałubickiego 2, 80 - 175 Gdańsk.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 2 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 2 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem
17 grudnia 2013 r.

Wróć do listy