Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców

31-07-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dochodowych Surowców („Fundusz”):

1)        w art. 2 definicja Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych, otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Rozporządzenie w Sprawie Instrumentów Pochodnych – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz.U. z 2013 Poz. 536).”;
2)        w art. 2 po definicji Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych dodaje się definicję Rozporządzenia w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o następującym nowym brzmieniu:
„Rozporządzenie w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 poz. 538).”;
3)        art. 19 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Artykuł 19
1.      Fundusz może nabywać Pochodne Instrumenty Towarowe. Z nabywaniem tych instrumentów związane są następujące ryzyka:
a)      ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: ceny rynkowe surowców i towarów, kursy walut lub wartości rynkowych stóp procentowych; w celu pomiaru ryzyka rynkowego Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Pochodne Instrumenty Towarowe, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik;
b)      ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie Pochodnych Instrumentów Towarowych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu; w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Pochodne Instrumenty Towarowe w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI;
c)       ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu – zamknięcia pozycji na Pochodnych Instrumentach Towarowych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu; w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje oceny stosunku wielkości planowanej pozycji w danym Pochodnym Instrumencie Towarowym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym instrumencie, przy uwzględnieniu dostępności odpowiednich informacji;
d)      ryzyko niedopasowania wyceny Pochodnego Instrumentu Towarowego do wyceny bazy Pochodnego Instrumentu Towarowego; Fundusz dokonuje pomiaru zmienności bazy Pochodnego Instrumentu Towarowego;
e)      ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych; Fundusz dokonuje pomiaru parametrów zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich wielkości.

2.      Fundusz będzie nabywał Pochodne Instrumenty Towarowe wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
a)       instrumentami bazowymi dla Pochodnych Instrumentów Towarowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie uznane indeksy rynków towarowych, w szczególności Indeks, lub surowce i towary wchodzące w skład Indeksu, w szczególności reprezentujące następujące sektory rynku towarowego: energetyczny, produktów rolnych, metali przemysłowych i metali szlachetnych;
b)      Fundusz będzie dokonywał lokat w Pochodne Instrumenty Towarowe w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, w szczególności: w celu uzyskania ekspozycji portfela na rynku towarów i surowców;
c)      W ramach dokonywania lokat w Pochodne Instrumenty Towarowe Fundusz może zajmować wyłącznie długie pozycje na kontraktach futures oraz opcjach kupna z zachowaniem opisanych w punkcie a) warunków dotyczących instrumentów bazowych;
d)     wartość pozycji Funduszu w bazie Pochodnych Instrumentów Towarowych, obliczona zgodnie z metodą zaangażowania określoną w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu, w przypadku wyboru tej metody dla Funduszu – jako metody obliczania całkowitej ekspozycji Funduszu.

3.      Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Pochodne Instrumenty Towarowe wyznacza się poprzez obliczenie całkowitej ekspozycji Funduszu, zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI. Zasady wyboru metody pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu oraz warunki jej zmiany określa procedura wdrożona i stosowana przez Towarzystwo. Towarzystwo zamieszcza informacje o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu w sprawozdaniu finansowym Funduszu.”
 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 3 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 3 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 1 listopada 2013 r.
Wróć do listy