Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu

31-12-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896)  niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu („Fundusz”) polegające na tym, że w art. 15 po ustępie 10 dodaje się ustęp 11 w następującym brzmieniu:

„11.  W okresie 30 dni poprzedzających dzień otwarcia likwidacji:   

a)       postanowienia ust. 8-9 nie stosuje się,

b)       Fundusz może dokonywać lokat jedynie w ramach części dłużnej portfela inwestycyjnego.”:

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. w dniu 1 kwietnia 2017 roku.

Wróć do listy