Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu

31-07-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu („Fundusz”):

1)        w art. 2 definicja Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych, otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Rozporządzenie w Sprawie Instrumentów Pochodnych – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz.U. z 2013 Poz. 536).”;
2)        w art. 2 po definicji Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych dodaje się definicję Rozporządzenia w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o następującym nowym brzmieniu:
„Rozporządzenie w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 poz. 538).”;
3)         art. 16 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„RODZAJE LOKAT
Artykuł 16
1.     Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, może lokować Aktywa Funduszu wyłącznie w:
a)     dłużne papiery wartościowe;
b)     Instrumenty Rynku Pieniężnego;
c)     depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub Instytucjach Kredytowych;
d)     Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;
e)     PLN, EUR, USD.

2.     Lokaty, o których mowa w ust. 1 lit. a)–b) oraz d)–e), mogą być przez Fundusz nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne. Lokaty w instrumenty wymienione w lit. d) mają na celu osiąganie zysków w wyniku zmiany wartości koszyków akcji, indeksów lub kursów walut, a także zabezpieczenie części dłużnej portfela inwestycyjnego Funduszu przed spadkiem poniżej Poziomu Ochrony Kapitału na koniec danego Okresu Rozliczeniowego.

3.     Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych, w tym również Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, związane są następujące główne rodzaje ryzyka:
a)     ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: indeksy, ceny instrumentów finansowych, kursy walut lub wartości rynkowych stóp procentowych; w celu pomiaru ryzyka rynkowego Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik;
b)      ryzyko kontrahenta, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku braku wywiązania się ze zobowiązań przez strony umów, z którymi Fundusz będzie dokonywał transakcji mających za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; ryzyko kontrahenta mierzone jest zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 lit. d) ppkt ii);
c)     ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu; w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI;
d)      ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu – zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu; w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje oceny stosunku wielkości planowanej pozycji w danym Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym instrumencie, przy uwzględnieniu dostępności odpowiednich informacji;
e)      ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego; Fundusz dokonuje pomiaru zmienności bazy Instrumentu Pochodnego;
f)       ryzyko rozliczenia transakcji, tj. ryzyko, że kontrahent Funduszu nie dostarczy Instrumentu Pochodnego lub nie dokona zapłaty pomimo wywiązania się Funduszu z zobowiązania wynikającego z transakcji; Fundusz dokonuje pomiaru liczby błędnie  rozliczonych transakcji w stosunku do całkowitej liczby transakcji na danym Instrumencie Pochodnym;
g)      ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych; Fundusz dokonuje pomiaru parametrów zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich wielkości.
 
 
4.     W celu ograniczenia ryzyk wymienionych w ust. 3 Fundusz będzie nabywał Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
a)     instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie: akcje, indeksy, waluty (w części ryzykownej portfela inwestycyjnego) oraz dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub stopy procentowe (w części dłużnej portfela inwestycyjnego);
b)     Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, w szczególności: w celu uzyskania ekspozycji na dane koszyki akcji, indeksy lub waluty w ramach ryzykownej części portfela Funduszu oraz w celu zabezpieczenia części dłużnej portfela inwestycyjnego Funduszu przed spadkiem poniżej Poziomu Ochrony Kapitału na koniec danego Okresu Rozliczeniowego;
c)     łączna ekspozycja na instrumentach bazowych uzyskana poprzez bezpośrednie lokowanie w te instrumenty oraz poprzez nabycie Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, nie będzie przekraczać zgodnego z prawem i Statutem poziomu ekspozycji dotyczącego tych instrumentów bazowych;
d)     w przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:
i)        transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z bankami krajowymi, bankami zagranicznymi lub Instytucjami Kredytowymi;
ii)       Fundusz nie może zawierać z danym podmiotem kolejnych transakcji zwiększających ryzyko kontrahenta, jeżeli wartość ryzyka kontrahenta dla tego podmiotu – wyznaczana jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – przekracza 20% (dwadzieścia procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu;
iii)      dany Niewystandaryzowany Instrument Pochodny powinien być kwotowany z co najmniej miesięczną częstotliwością, przy czym różnica pomiędzy kwotowaną ceną kupna i kwotowaną ceną sprzedaży nie może przekraczać 5% (pięciu procent) wartości nominalnej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z Dnia Wyceny.

4)        art. 17 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„LIMITY I OGRANICZENIA INWESTYCYJNE
Artykuł 17
1.     Łączna wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych ze wszystkimi podmiotami, nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu.
2.     Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie całkowitej ekspozycji Funduszu, zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI. Zasady wyboru metody pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu oraz warunki jej zmiany określa procedura wdrożona i stosowana przez Towarzystwo. Towarzystwo zamieszcza informacje o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu w sprawozdaniu finansowym Funduszu.
3.      Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, limity określone powyżej oraz pozostałe limity inwestycyjne określone w Statucie lub wynikające z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych liczone są w odniesieniu do wartości odpowiednio Aktywów Funduszu lub Aktywów Netto Funduszu ustalonych w ostatnim Dniu Wyceny.”
 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 4 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 4 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 1 listopada 2013 r.

 

Wróć do listy