Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja

20-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (po zmianie: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja; dalej Fundusz), polegające na tym, że:

1.            zmienia się nazwę BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja  i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja.

2.            art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1.          Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja zwany jest dalej „Funduszem”.”.

3.            art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge FIZ Multi Inwestycja lub Rockbridge Multi Inwestycja FIZ.”.

4.            art. 1 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Fundusz działa na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz niniejszego Statutu, jako fundusz inwestycyjny zamknięty.”.

5.            w art. 2 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:

Fundusz – oznacza Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja.”.

6.            w art. 2 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:

Statut – oznacza niniejszy Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja.”.

7.            w art. 2 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

Towarzystwo – oznacza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.”.

8.            art. 12 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Wpłaty mogą być dokonywane gotówką lub przelewem na Rachunek Subskrypcji. Każdy przelew powinien zawierać adnotację: „Nazwisko, imię/Firma, PESEL/REGON oraz wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne Rockbridge FIZ Multi Inwestycja”. W przypadku wpłat gotówką powinny one zostać dokonane w momencie składania zapisu, a w przypadku wpłat przelewem, dyspozycja jego wykonania powinna zostać złożona najpóźniej w dniu dokonania zapisu, przy czym środki pieniężne powinny wpłynął na Rachunek Subskrypcji najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia zapisu, w godzinach pracy Oferującego, jednakże nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty w godzinach pracy Oferującego. Zapis zostanie przyjęty, o ile Inwestor okaże pracownikowi Punktu Obsługi Klienta przyjmującemu zapis dowód dokonania wpłaty lub potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu na Rachunek Subskrypcji.”.

9.            art. 35 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Na stronie internetowej http://www.rockbridge.pl/ Fundusz publikuje:

a)            roczne i półroczne sprawozdania finansowe,

b)           zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,

c)            Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu niezwłocznie po ustaleniu WANCI,

d)           pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Wróć do listy