Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości

31-07-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości („Fundusz”):

1)        w art. 2 definicja Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych, otrzymuje następujące nowe brzmienie:
Rozporządzenie w Sprawie Instrumentów Pochodnych – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe (Dz.U. z 2013 Poz. 536).”;
2)        w art. 2 po definicji Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych dodaje się definicję Rozporządzenia w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o następującym nowym brzmieniu:
„Rozporządzenie w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI – oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 poz. 538).”;
3)        art. 23 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Artykuł 23
1.   Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych, w tym również Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, związane są następujące główne rodzaje ryzyka:
a)   ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: indeksy, ceny instrumentów finansowych, kursy walut lub wartości rynkowych stóp procentowych; w celu pomiaru ryzyka rynkowego Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik;
b)   ryzyko kontrahenta, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku braku wywiązania się ze zobowiązań przez strony umów, z którymi Fundusz będzie dokonywał transakcji mających za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; ryzyko kontrahenta mierzone jest zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 lit. d) ppkt ii);
c)    ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu; w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI;
d)   ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu – zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu; w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje oceny stosunku wielkości planowanej pozycji w danym Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym instrumencie, przy uwzględnieniu dostępności odpowiednich informacji;
e)   ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego; Fundusz dokonuje pomiaru zmienności bazy Instrumentu Pochodnego;
f)    ryzyko rozliczenia transakcji, tj. ryzyko, że kontrahent Funduszu nie dostarczy Instrumentu Pochodnego lub nie dokona zapłaty pomimo wywiązania się Funduszu z zobowiązania wynikającego z transakcji; Fundusz dokonuje pomiaru liczby błędnie  rozliczonych transakcji w stosunku do całkowitej liczby transakcji na danym Instrumencie Pochodnym;
g)   ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych; Fundusz dokonuje pomiaru parametrów zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym, w tym w szczególności liczby zdarzeń oraz ich wielkości.

2.   W celu ograniczenia ryzyk wymienionych w ust. 1 Fundusz będzie nabywał Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
a)    instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie kursy walut lub stopy procentowe;
b)   Instrumenty Pochodne będą nabywane wyłącznie w celu ochrony Wartości Aktywów Netto Funduszu przed skutkami ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego, w szczególności dla zabezpieczenia się przed spadkiem wartości poszczególnych składników Aktywów Netto Funduszu lub przed wzrostem wartości zobowiązań Funduszu;
c)    łączna ekspozycja na instrumentach bazowych uzyskana poprzez bezpośrednie lokowanie w te instrumenty oraz poprzez nabycie Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, nie będzie przekraczać zgodnego z prawem i Statutem poziomu ekspozycji dotyczącego tych instrumentów bazowych;
d)    w przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:
i)    transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z bankami, z którymi Fundusz podpisał odpowiednią umowę szczegółowo regulującą sposób przeprowadzania i rozliczania transakcji oraz postępowania w przypadku niewypłacalności jednej ze stron umowy;
ii)    Fundusz nie może zawierać kolejnych transakcji z bankiem, jeżeli wartość ryzyka kontrahenta dla tego banku - wyznaczana jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne – przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu,
iii)    dany Niewystandaryzowany Instrument Pochodny powinien być kwotowany z co najmniej miesięczną częstotliwością, przy czym różnica pomiędzy kwotowaną ceną kupna i kwotowaną ceną sprzedaży nie może przekraczać 5% (pięciu procent) wartości nominalnej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z Dnia Wyceny;
iv)    instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej.
3.   Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie całkowitej ekspozycji Funduszu, zgodnie z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI. Zasady wyboru metody pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu oraz warunki jej zmiany określa procedura wdrożona i stosowana przez Towarzystwo. Towarzystwo zamieszcza informacje o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu w sprawozdaniu finansowym Funduszu.”

4)        art. 45 ust. 9 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„9.   W okresie likwidacji Towarzystwo ma prawo do uzyskania wynagrodzenia wskazanego w art. 43 ust. 6.”       

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 3 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 3 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 1 listopada 2013 r.
Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 4 powyżej wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo otrzymało w dniu 30 lipca 2013 r. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lipca 2013 r. o numerze DFL/II/4034/109/7/13/U/3/2/P/KV na zmianę art. 45 ust. 9 statutu Funduszu w zakresie wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz na skrócenie terminu wejścia w życie zmiany statutu Funduszu, tak aby zmiana statutu Funduszu weszła w życie z dniem ogłoszenia tj. 31 lipca 2013 r.
Wróć do listy