Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2

23-05-2014

 

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 („Fundusz”):

1.        Art. 1 ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:    
„6. Fundusz został utworzony na czas określony – do dnia 28 grudnia 2015 roku. Datą rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest dzień 29 grudnia 2015 roku.”
2.        Art. 22 ust. 11 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
 
„11. Z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu następnym, udział aktywów stanowiących Portfel Inwestycji Docelowych będzie wynosił przynajmniej 80% (słownie: osiemdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu poczynając od końca 2 (słownie: drugiego) roku działalności Funduszu. Udział aktywów stanowiących Portfel Inwestycji Docelowych może być niższy, niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu, w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień otwarcia likwidacji Funduszu jak również w okresie likwidacji Funduszu."
 
3.         Art. 45 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli:
a) upłynął okres, na który Fundusz został utworzony;
b) cofnięta zostanie decyzja KNF zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzenie Funduszem nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia;
c) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie zawarta z innym depozytariuszem umowa o prowadzenie rejestru;
d) Rada Inwestorów podjęła uchwałę o rozwiązaniu Funduszu;
e) upłynął 6-miesięczny okres, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym Uczestnikiem Funduszu.”
 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-3 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1, 3 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 23 maja 2014 r. Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 2 wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 24 sierpnia 2014 r.
 
 
Wróć do listy