Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji

20-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji (dalej Fundusz), polegające na tym, że:

1.            art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz niniejszego Statutu.”.

2.            w art. 1 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Niniejszy Statut, określający w szczególności cel i zasady funkcjonowania Funduszu, a także prawa i obowiązki Uczestników oraz prawa i obowiązki Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, został nadany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.”.

3.            w art. 2 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo – oznacza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.”.

4.            art. 44 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wszelkie zmiany Statutu będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej www.rockbridge.pl. Na wskazanej stronie internetowej będą również publikowane inne informacje, których publikacja w ten sposób jest przewidziana w niniejszym Statucie.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Wróć do listy