Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji z dnia 4 grudnia 2017 r.

04-12-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2)  Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1896 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji w ten sposób, że:

W art. 4, po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:           

„2a. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu dokonuje Rada Nadzorcza Towarzystwa.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. Wskazane powyżej zmiany wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. z dniem 4 grudnia 2017 r.

Wróć do listy