Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH SFIO Płynnościowego

02-02-2010

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynnościowego („Fundusz”):


1. W art. 6 definicja Instrumentów Pochodnych otrzymuje następujące brzmienie:


Instrumenty Pochodne – Prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych.”

2. W art. 6 dodaje się definicję Krótkiej Sprzedaży o następującym brzmieniu:

Krótka Sprzedaż – Technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw.”

3. W art. 6 skreśla się definicję Państwa Członkowskiego.


4. W art. 6 dodaje się definicję Towarów o następującym brzmieniu:

Towary – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych.”

5. Art. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ I KRYTERIA DOBORU LOKAT

Artykuł 9
1. Fundusz przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

2. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym ograniczaniu poziomu ryzyka związanego z lokatami Funduszu odzwierciedlonego w zmienności WANJU.

3. Główne kryteria doboru akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych, kwitów depozytowych oraz innych udziałowych instrumentów finansowych to:
a) analiza fundamentalna branży i emitenta,
b) analiza techniczna notowań,
c) ocena sytuacji makroekonomicznej krajów, w których emitent prowadzi działalność oraz koniunktury na rynkach, na których notowane są dane instrumenty finansowe,
d) analiza innych czynników wpływających na popyt i podaż na instrumenty finansowe danego emitenta,
e) płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu,
f) ryzyko specyficzne lokaty oraz wpływ na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Funduszu.

4. Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych, depozytów bankowych, wierzytelności pieniężnych oraz walut do portfela Funduszu to:
a) bieżąca i prognozowana rentowność instrumentów dłużnych, wierzytelności pieniężnych oraz dochodowość depozytów bankowych,
b) prognozy Funduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych,
c) analiza sytuacji makroekonomicznej,
d) płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu,
e) prognozy Funduszu co do kształtowania się w przyszłości kursów walut obcych, z uwzględnieniem oceny ryzyka walutowego portfela lokat Funduszu wynikającego z lokat w waluty obce lub lokat denominowanych w walutach obcych,
f) ryzyko specyficzne lokaty oraz wpływ na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Funduszu.

5. Główne kryteria doboru kontraktów terminowych na metale, surowce energetyczne i towary rolne oraz papierów wartościowych z wbudowanymi kontraktami terminowymi na metale, surowce energetyczne i towary rolne to:
a) analiza czynników wpływających na popyt i podaż w odniesieniu do danych surowców i towarów,
b) zapotrzebowanie na surowce i towary w gospodarce światowej z uwzględnieniem stanu ich zapasów,
c) czynniki pogodowe,
d) analiza techniczna notowań,
e) płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu,
f) ryzyko specyficzne lokaty oraz wpływ na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Funduszu.

6. Dokonując lokat w Instrumenty Pochodne, inne niż wymienione w ust. 5, Fundusz kieruje się kryteriami wymienionymi w ust. 3–4, z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego.

7. Dokonując lokat w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Fundusz kieruje się oceną wyników funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników, oceną płynności inwestycji rozumianą jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu, a także innymi kryteriami wymienionymi w ust. 3–5, z uwzględnieniem specyfiki polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego lub instytucji wspólnego inwestowania.”

6. Art. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„RODZAJE LOKAT

Artykuł 10

1. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, może lokować Aktywa Funduszu wyłącznie w:
a) papiery wartościowe,
b) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
c) Instrumenty Pochodne, w tym będące Towarami kontrakty terminowe na metale, surowce energetyczne, towary rolne lub indeksy oraz Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
d) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
e) waluty,
f) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.

2. Lokaty, o których mowa w ust. 1 lit. a) – e), mogą być przez Fundusz nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne.”

7. Art. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„INSTRUMENTY POCHODNE

Artykuł 11

1. Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:
a) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe lub akcje,
b) kontrakty terminowe, dla których bazę stanowią dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe (bond futures, forward rate agreement, currency forward, currency futures),
c) opcje, dla których bazę stanowią kursy walut lub stopy procentowe (interest rate options, currency options),
d) transakcje wymiany płatności walutowych i/lub odsetkowych (interest rate swap, currency interest rate swap),
e) kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych wskazane w lit. b) lub lit. f),
f) będące Towarami kontrakty terminowe na metale, surowce energetyczne, towary rolne lub indeksy.

2. Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych, w tym również Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, związane są następujące główne rodzaje ryzyka:
a) ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: indeksy, ceny instrumentów finansowych kursy walut, wartości rynkowych stóp procentowych lub ceny Towarów;
b) ryzyko kontrahenta, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku braku wywiązania się ze zobowiązań przez strony umów, z którymi Fundusz będzie dokonywał transakcji mających za przedmiot Instrumenty Pochodne;
c) ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu – zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu;
d) ryzyko modelu, tj. ryzyko, że ze względu na stopień skomplikowania danego instrumentu Fundusz nie będzie w stanie dokonać jego należytej wyceny lub błędnie oceni wpływ nabytego instrumentu na Wartość Aktywów Netto Funduszu;
e) ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu,
f) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego,
g) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych.

3. Fundusz ogranicza ryzyko kontrahenta związane z inwestycjami w będące Towarami kontrakty terminowe na metale, surowce energetyczne, towary rolne i indeksy, zawierając przedmiotowe umowy wyłącznie w ramach obrotu giełdowego, w którym po każdym dniu giełdowym odbywa się rozliczenie zysków bądź strat w sposób zapewniający, że po dokonaniu rozliczenia Fundusz nie będzie ponosił ryzyka kontrahenta.

4. Fundusz będzie nabywał Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
a) z zastrzeżeniem lit. b)–c), instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie: papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, indeksy, kursy walut, oraz stopy procentowe;
b) instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być również: metale, surowce energetyczne i towary rolne;
c) instrumentami bazowymi dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych mogą być również kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych;
d) Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, to znaczy:
– w przypadku nabycia przez Fundusz obligacji o oprocentowaniu stałym – w celu modyfikacji ich oprocentowania na zmienne,
– w przypadku nabycia instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych – w celu wyeliminowania ryzyka kursowego,
– w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej charakteryzującego portfel inwestycyjny Funduszu poprzez zmniejszenie wrażliwości wartości tego portfela na zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych,
– w celu zabezpieczenia stopy procentowej, według której będą realizowane przyszłe lokaty Funduszu, w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa dokonania przez Fundusz lokaty oraz pod warunkiem, że planowany termin dokonania lokaty nie przekracza 3 miesięcy,
– w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, indeksów lub cen instrumentów finansowych zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
– w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie i Statucie, poprzez zawarcie transakcji arbitrażowej dotyczącej poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, indeksów lub cen wartościowych instrumentów finansowych lub towarów, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
– w przypadku nabycia lub sprzedaży przez Fundusz będących Towarami kontraktów terminowych na metale, surowce energetyczne, towary rolne i indeksy – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na rynku towarowym, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
– w przypadku jednoczesnego nabycia i sprzedaży przez Fundusz będących Towarami kontraktów terminowych na określone metale, surowce energetyczne, towary rolne lub indeksy (transakcje typu spread) – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na zmiany różnicy cen, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu;
e) łączna ekspozycja na instrumentach bazowych uzyskana poprzez bezpośrednie lokowanie w te instrumenty oraz poprzez zajęcie pozycji na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, nie będzie przekraczać zgodnego z prawem i Statutem poziomu ekspozycji dotyczącego tych instrumentów bazowych;
f) w przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:
i) transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z instytucjami kredytowymi lub z innymi podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, lub z podmiotami podlegającymi i stosującymi się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym;
ii) podmiot, z którym Fundusz będzie zawierał transakcje, musi z co najmniej miesięczną częstotliwością kwotować (tj. proponować ceny kupna i sprzedaży) dany Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, przy czym różnica pomiędzy kwotowaną ceną kupna i sprzedaży nie może przekraczać 5% (pięciu procent) ceny kupna.

5. Fundusz zawiera umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach opisanych poniżej:
a) Fundusz ustala wartość ryzyka kontrahenta, rozumianą jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; przy ustalaniu niezrealizowanego zysku nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawieraniu transakcji, w szczególności wartości zapłaconej premii przy zakupie opcji; jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta jest wyznaczana jako różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile umowa z tym kontrahentem przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona tylko jedna kwota stanowiąca saldo wartości rynkowych wszystkich tych transakcji, niezależnie od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne;
b) wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do jednego podmiotu z tytułu Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu, a łączna wartość ryzyk kontrahenta w odniesieniu do wszystkich podmiotów z tytułu Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych nie może przekraczać 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Funduszu.

6. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznaczone jest jako łączna wartość papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, walut, indeksów oraz metali, surowców energetycznych i towarów rolnych stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych lub – w przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią stopy procentowe – wartość nominalna tych Instrumentów Pochodnych; wyznaczone w powyższy sposób maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wynosi 100% (sto procent) wartości Aktywów Funduszu.

7. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 12, oraz limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych.

8. Przy stosowaniu limitu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 6, nie uwzględnia się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka walutowego.

9. Jeżeli papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument Pochodny, wartość instrumentu uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych.”

8. Art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„LIMITY I OGRANICZENIA INWESTYCYJNE

Artykuł 12

1. Bezwzględny udział akcji, innych instrumentów udziałowych oraz Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) Statutu, nie może stanowić łącznie więcej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Netto Funduszu. Udział kontraktów terminowych liczony jest według wartości kontraktu terminowego rozumianego jako iloczyn mnożnika i kursu kontraktu terminowego. W celu ustalania powyższego limitu od sumy wartości akcji i innych instrumentów udziałowych nabytych przez Fundusz oraz pozycji długich w kontraktach terminowych odejmuje się wartość pozycji krótkich w kontraktach terminowych oraz akcji i innych instrumentów udziałowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży.

2. Bezwzględny udział Instrumentów Pochodnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. f) Statutu, oraz kontraktowych transakcji terminowych będących Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych wskazane w art. 11 ust. 1 lit.) f), nie może stanowić łącznie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Netto Funduszu. Udział kontraktów terminowych liczony jest jako łączna wartość metali, surowców energetycznych, towarów rolnych lub indeksów stanowiących bazę wskazanych powyżej Instrumentów Pochodnych, przy czym w celu ustalania powyższego limitu od pozycji długich w kontraktach terminowych odejmuje się wartość pozycji krótkich.

3. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.”

9. Tytuł artykułu 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„POŻYCZKI I KREDYTY, KRÓTKA SPRZEDAŻ”

10. W art. 13 dodano ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży i udzielać pożyczek papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego na warunkach stosowanych na danym rynku.”

11. W art. 19 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa typu A Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 2,5% (dwa i pół procenta). Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa typu A.”
 Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-11 nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-11 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. dnia 3 maja 2010 r.

Wróć do listy