Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH SFIO Płynnościowego

03-05-2010

Zmiana statutu BPH SFIO Płynnościowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Płynnościowego („Fundusz”):


1. Zmienia się nazwa Funduszu na „BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit”.
2. Art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit i zwany jest dalej „Funduszem”.”
3. Art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz może używać skróconej nazwy BPH SFIO Total Profit”.
4. W art. 6 definicja Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
Statut - niniejszy Statut BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit.”
5. W art. 20 ust. 4 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) w przypadku osób fizycznych – równowartość w złotych 40.000.- (czterdziestu tysięcy) euro ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z Dnia Wyceny, w którym realizowane jest zlecenie.”


Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-5 nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-5 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. dnia 3 maja 2010 r.

 

Wróć do listy