Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH SFIO Total Profit

21-06-2010

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”):

1. Art. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„RODZAJE LOKAT
Artykuł 10

 

„1. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, może lokować Aktywa Funduszu wyłącznie w:

a) papiery wartościowe,
b) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
c) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz będące Towarami kontrakty terminowe na metale, surowce energetyczne, towary rolne lub indeksy,
d) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
e) waluty,
f) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.

2. Lokaty, o których mowa w ust. 1 lit. a) – e), mogą być przez Fundusz nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne.”

2. Art. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„INSTRUMENTY POCHODNE
Artykuł 11

 

1. Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:

a) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe lub akcje,
b) kontrakty terminowe, dla których bazę stanowią dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe (bond futures, forward rate agreement, currency forward, currency futures),
c) opcje, dla których bazę stanowią kursy walut lub stopy procentowe (interest rate options, currency options),
d) transakcje wymiany płatności walutowych i/lub odsetkowych (interest rate swap, currency interest rate swap),
e) kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych wskazane w lit. b) lub lit. f),
f) będące Towarami kontrakty terminowe na metale, surowce energetyczne, towary rolne lub indeksy.

2. Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych, w tym również Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, związane są następujące główne rodzaje ryzyka:

a) ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: indeksy, ceny instrumentów finansowych kursy walut, wartości rynkowych stóp procentowych lub ceny Towarów;
b) ryzyko kontrahenta, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku braku wywiązania się ze zobowiązań przez strony umów, z którymi Fundusz będzie dokonywał transakcji mających za przedmiot Instrumenty Pochodne;
c) ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu – zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu;
d) ryzyko modelu, tj. ryzyko, że ze względu na stopień skomplikowania danego instrumentu Fundusz nie będzie w stanie dokonać jego należytej wyceny lub błędnie oceni wpływ nabytego instrumentu na Wartość Aktywów Netto Funduszu;
e) ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu,
f) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego,
g) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych.

3. Fundusz ogranicza ryzyko kontrahenta związane z inwestycjami w będące Towarami kontrakty terminowe na metale, surowce energetyczne, towary rolne i indeksy, zawierając przedmiotowe umowy wyłącznie w ramach obrotu giełdowego, w którym po każdym dniu giełdowym odbywa się rozliczenie zysków bądź strat w sposób zapewniający, że po dokonaniu rozliczenia Fundusz nie będzie ponosił ryzyka kontrahenta.
4. Fundusz będzie nabywał Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:

a) z zastrzeżeniem lit. b)–c), instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie: papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, indeksy, kursy walut, oraz stopy procentowe;
b) instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być również: metale, surowce energetyczne i towary rolne;
c) instrumentami bazowymi dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych mogą być również kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych;
d) Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, to znaczy:
– w przypadku nabycia przez Fundusz obligacji o oprocentowaniu stałym – w celu modyfikacji ich oprocentowania na zmienne,
– w przypadku nabycia instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych – w celu wyeliminowania ryzyka kursowego,
– w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej charakteryzującego portfel inwestycyjny Funduszu poprzez zmniejszenie wrażliwości wartości tego portfela na zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych,
– w celu zabezpieczenia stopy procentowej, według której będą realizowane przyszłe lokaty Funduszu, w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa dokonania przez Fundusz lokaty oraz pod warunkiem, że planowany termin dokonania lokaty nie przekracza 3 miesięcy,
– w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, indeksów lub cen instrumentów finansowych zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
– w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie i Statucie, poprzez zawarcie transakcji arbitrażowej dotyczącej poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, indeksów lub cen wartościowych instrumentów finansowych lub towarów, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
– w przypadku nabycia lub sprzedaży przez Fundusz będących Towarami kontraktów terminowych na metale, surowce energetyczne, towary rolne i indeksy – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na rynku towarowym, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
– w przypadku jednoczesnego nabycia i sprzedaży przez Fundusz będących Towarami kontraktów terminowych na określone metale, surowce energetyczne, towary rolne lub indeksy (transakcje typu spread) – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na zmiany różnicy cen, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu;
e) łączna ekspozycja na instrumentach bazowych uzyskana poprzez bezpośrednie lokowanie w te instrumenty oraz poprzez zajęcie pozycji na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, nie będzie przekraczać poziomu ekspozycji dotyczącego tych instrumentów wskazanego w art. 12 ust. 1–2 Statutu;
f) w przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:
i) transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z instytucjami kredytowymi lub z innymi podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, lub z podmiotami podlegającymi i stosującymi się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym;
ii) podmiot, z którym Fundusz będzie zawierał transakcje, musi z co najmniej miesięczną częstotliwością kwotować (tj. proponować ceny kupna i sprzedaży) dany Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, przy czym różnica pomiędzy kwotowaną ceną kupna i sprzedaży nie może przekraczać 5% (pięciu procent) ceny kupna.

5. Fundusz zawiera umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach opisanych poniżej:

a) Fundusz ustala wartość ryzyka kontrahenta, rozumianą jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; przy ustalaniu niezrealizowanego zysku nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawieraniu transakcji, w szczególności wartości zapłaconej premii przy zakupie opcji; jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta jest wyznaczana jako różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile umowa z tym kontrahentem przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona tylko jedna kwota stanowiąca saldo wartości rynkowych wszystkich tych transakcji, niezależnie od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne;
b) wartość ryzyka kontrahenta z tytułu Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych w odniesieniu do jednej umowy zawartej z jednym podmiotem nie może przekraczać 15% (piętnastu procent) wartości Aktywów Funduszu oraz 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu w odniesieniu do wszystkich umów zawartych z tym podmiotem, a łączna wartość ryzyk kontrahenta w odniesieniu do wszystkich podmiotów z tytułu Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych nie może przekraczać 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Funduszu.

6. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznaczone jest jako łączna wartość papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, walut, indeksów oraz metali, surowców energetycznych i towarów rolnych stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych lub – w przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią stopy procentowe – wskazana w umowie z kontrahentem wartość nominalna tych Instrumentów Pochodnych, w odniesieniu do której kalkulowane są przepływy gotówkowe z tytułu zawartej umowy; wyznaczone w powyższy sposób maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wynosi 100% (sto procent) wartości Aktywów Funduszu.
7. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 12, oraz limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych.
8. Przy stosowaniu limitu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 6, nie uwzględnia się Instrumentów Pochodnych wykorzystywanych wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka walutowego.
9. Jeżeli papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument Pochodny, wartość instrumentu uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych.”

3. Art. 30 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„KOSZTY FUNDUSZU
Artykuł 30

 

1. Fundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu:

a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem,
b) opłaty i prowizje maklerskie,
c) prowizje i opłaty bankowe,
d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
e) podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,
f) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,
g) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora.

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. g), nie przekroczą kwoty 100.000, (stu tysięcy) złotych. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora nie przekroczą kwoty 500.000, (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.
3. Koszty związane z działalnością Funduszu nie wymienione w ust. 1 pokrywane są przez Towarzystwo.
4. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.
5. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem wynosi 2,5% (dwa i pół procenta) w skali roku od średniej rocznej WAN Funduszu w danym roku.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 2,5% (dwa i pół procenta) w skali roku od WAN Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
7. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Funduszem osiągniętych na koniec każdego okresu obliczeniowego. Z zastrzeżeniem ust. 8, okresem obliczeniowym jest rok kalendarzowy.
8. Pierwszym okresem obliczeniowym jest okres przypadający pomiędzy pierwszym Dniem Wyceny Funduszu przypadającym po dniu, w którym weszły w życie postanowienia Statutu dotyczące pobierania wynagrodzenia zmiennego, a ostatnim dniem kalendarzowym w roku, w którym postanowienia te weszły w życie. W przypadku likwidacji Funduszu ostatni okres obliczeniowy kończy się w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu.
9. Rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy okresu obliczeniowego zgodnie z następującym wzorem:

WZ = MAX{0, ST x (WANJU1 – WO) * LJU}

gdzie:

WO = WANJU0 x [1 + 8% x (LD / 365)]

przy czym poszczególne symbole oznaczają:
WZ – wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne w dniu naliczenia rezerwy,
MAX – oznacza wyższą z wartości: 0 lub ST x (WANJU1 – WO) * LJU,
ST – maksymalną stawkę wynagrodzenia zmiennego równą 20%,
WANJU1 – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa bez uwzględnienia rezerwy na wynagrodzenie zmienne, ustaloną w dniu naliczenia rezerwy,
WO – wartość odniesienia w dniu naliczenia rezerwy,
LJU – średnią arytmetyczną liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrach Uczestników w okresie obliczeniowym do dnia naliczenia rezerwy (dla dni kalendarzowych nie będących Dniami Wyceny przyjmuje się liczbę Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym dany dzień kalendarzowy),
WANJU0 – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim dniu poprzedniego okresu obliczeniowego, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie zmian Statutu dotyczących pobierania wynagrodzenia zmiennego,
LD – liczbę dni od początku okresu obliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy.

10. Wynagrodzenie zmienne naliczane jest w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie obliczeniowym.
11. Wynagrodzenie zmienne płatne jest przez Fundusz w do terminie 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu danego okresu obliczeniowego.
12. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem według stawek niższych niż maksymalne stawki, określone w ust. 5 oraz ust. 9.
13. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz ust. 11, koszty Funduszu pokrywane są w terminach określonych w umowach, przepisach prawa lub decyzjach właściwych organów.
14. Koszty Funduszu rozliczane są w okresach rocznych.”

 

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 i 2 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Zmiany statutu Funduszu wskazane pkt 1 i 2 powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. dnia 22 września 2010 r.

 

Zmiana statutu Funduszu wskazana w pkt 3 powyżej wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz otrzymał w dniu 21 czerwca 2010 r. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego o numerze DFL/4033/10/19/10/VI/3-5-1/AP na zmianę art. 30 ust. 4 – ust. 7 statutu Funduszu w zakresie zmiany maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem oraz na dodanie w art. 30 ust. 8 – ust. 14 statutu Funduszu w zakresie sposobu pobierania przez Towarzystwo wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem oraz na skrócenie terminu wejścia w życie zmian statutu Funduszu, tak aby zmiany statutu Funduszu weszły w życie w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia o zmianach statutu tj. 6 lipca 2010 r.

Wróć do listy