Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH SFIO Total Profit

13-10-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”):

1.        Art. 9 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJI KRYTERIA DOBORU LOKAT
Artykuł 9
1.     Fundusz przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
2.     Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym ograniczaniu poziomu ryzyka związanego z lokatami Funduszu odzwierciedlonego w zmienności WANJU.
3.     Główne kryteria doboru akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych, kwitów depozytowych oraz innych udziałowych instrumentów finansowych to:
a)        analiza fundamentalna branży i emitenta,
b)        analiza techniczna notowań,
c)     ocena sytuacji makroekonomicznej krajów, w których emitent prowadzi działalność, oraz koniunktury na rynkach, na których notowane są dane instrumenty finansowe,
d)        analiza innych czynników wpływających na popyt i podaż na instrumenty finansowe danego emitenta,
e)     płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu,
f)     ryzyko specyficzne lokaty oraz wpływ na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Funduszu.
4.     Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych, depozytów bankowych, wierzytelności pieniężnych oraz walut do portfela Funduszu to:
a)     bieżąca i prognozowana rentowność instrumentów dłużnych, wierzytelności pieniężnych oraz dochodowość depozytów bankowych,
b)        prognozy Funduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych,
c)     analiza sytuacji makroekonomicznej,
d)        płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu,
e)     prognozy Funduszu co do kształtowania się w przyszłości kursów walut obcych, z uwzględnieniem oceny ryzyka walutowego portfela lokat Funduszu wynikającego z lokat w waluty obce lub lokat denominowanych w walutach obcych,
f)     ryzyko specyficzne lokaty oraz wpływ na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Funduszu.
5.     Główne kryteria doboru kontraktów terminowych na metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe i indeksy surowcowe oraz papierów wartościowych z wbudowanymi kontraktami terminowymi na metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe i indeksy surowcowe to:
a)    analiza czynników wpływających na popyt i podaż w odniesieniu do danych surowców i towarów,
b)    zapotrzebowanie na surowce i towary w gospodarce światowej z uwzględnieniem stanu ich zapasów,
c)     czynniki pogodowe,
d)        analiza techniczna notowań,
e)     płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu,
f)     ryzyko specyficzne lokaty oraz wpływ na ryzyko całkowite portfela inwestycyjnego Funduszu.
6.     Dokonując lokat w Instrumenty Pochodne, Fundusz kieruje się kryteriami wymienionymi w ust. 3–4, z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego, a także kryteriami specyficznymi dla Instrumentów Pochodnych, takimi jak: efektywność rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego oraz koszt rozumiany jako koszty ponoszone w celu zajęcia pozycji na Instrumentach Pochodnych w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia lub sprzedaży instrumentu bazowego.
7.     Dokonując lokat w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Fundusz kieruje się oceną wyników funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowanej w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników, oceną płynności inwestycji rozumianą jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu, a także innymi kryteriami wymienionymi w ust. 3–5, z uwzględnieniem specyfiki polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego lub instytucji wspólnego inwestowania.
8.     Dokonując doboru papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży, Fundusz kieruje się kryteriami wskazanymi w ust. 3–4, z uwzględnieniem specyfiki danego papieru wartościowego lub Instrumentu Rynku Pieniężnego, a także następującymi dodatkowymi kryteriami:
a)        możliwością osiągnięcia przez Fundusz zysku w przypadku spadku ceny określonego papieru wartościowego lub Instrumentu Rynku Pieniężnego będącego przedmiotem Krótkiej Sprzedaży,
b)        możliwością osiągnięcia przez Fundusz zysku w przypadku zawarcia transakcji arbitrażowej obejmującej jednoczesny zakup przez Fundusz i Krótką Sprzedaż określonych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego o takiej samej lub zbliżonej charakterystyce,
c)        oceną możliwości pożyczenia przez Fundusz instrumentów finansowych będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży na okres zgodny z przewidywanym terminem ich odkupienia przez Fundusz i zwrotu sprzedanych instrumentów finansowych,
d)        oceną możliwości nabycia przez Fundusz instrumentów finansowych w celu dokonania ich Krótkiej Sprzedaży, na podstawie umowy zobowiązującej zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od Funduszu tych instrumentów finansowych, a także możliwości odnawiania takich umów na okres zgodny z przewidywanym terminem ich odkupienia przez Fundusz i zwrotu sprzedanych instrumentów finansowych.
9.     W ramach realizacji polityki inwestycyjnej Fundusz inwestuje Aktywa w proporcji zależnej od oceny perspektyw danej kategorii lokat, w poszczególne kategorie lokat wymienione w art. 10, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych i Statutu. Fundusz będzie lokować Aktywa zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.
10.    Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dopuszcza dużą zmienność składników lokat posiadanych w portfelu. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne wskazane w art. 12.”
2.        Art. 10 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„RODZAJE LOKAT
Artykuł 10
1.     Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, może lokować Aktywa Funduszu wyłącznie w:
a)        papiery wartościowe,
b)        wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
c)        Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
d)        będące Towarami kontrakty terminowe na metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe lub indeksy surowcowe,
e)        Instrumenty Rynku Pieniężnego,
f)     waluty,
g)        certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
h)     jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
i)     depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.
2.     Lokaty, o których mowa w ust. 1 lit. a) – g), mogą być przez Fundusz nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne.”
3.        Art. 11 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„INSTRUMENTY POCHODNE
Artykuł 11
1.     Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne:
a)        kontrakty terminowe na indeksy giełdowe lub akcje,                
b)        kontrakty terminowe, dla których bazę stanowią dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe (bond futures, forward rate agreement, currency forward, currency futures),
c)        opcje, dla których bazę stanowią kursy walut, stopy procentowe lub indeksy rynków akcji (interest rate options, currency options, equity index options),
d)        transakcje wymiany płatności walutowych i/lub odsetkowych (FX swap, interest rate swap, currency interest rate swap),
e)     kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, dla których podstawę ustalenia ceny stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych wskazane w pkt b).
2.     Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych, w tym również Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, związane są następujące główne rodzaje ryzyka:
a)        ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: indeksy, ceny instrumentów finansowych, kursy walut lub wartości rynkowych stóp procentowych;
b)        ryzyko kontrahenta, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku braku wywiązania się ze zobowiązań przez strony umów, z którymi Fundusz będzie dokonywał transakcji mających za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;
c)        ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu –zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu;
d)     ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu,
e)        ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego,
f)     ryzyko rozliczenia transakcji, tj. ryzyko, że kontrahent Funduszu nie dostarczy Instrumentu Pochodnego lub nie dokona zapłaty pomimo wywiązania się Funduszu z zobowiązania wynikającego z transakcji,
g)        ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych.
3.     Fundusz będzie nabywał Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
a)        instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą być wyłącznie: papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, indeksy, kursy walut, oraz stopy procentowe;
b)        instrumentami bazowymi dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych mogą być również kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych;
c)        Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, to znaczy:
 – w przypadku nabycia przez Fundusz obligacji o oprocentowaniu stałym – w celu modyfikacji ich oprocentowania na zmienne dla zabezpieczenia portfela Funduszu przed spadkiem wartości na skutek wzrostu stóp procentowych,
 – w przypadku nabycia instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych – w celu zmniejszenia ryzyka kursowego,
 – w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej charakteryzującego portfel inwestycyjny Funduszu poprzez zmniejszenie wrażliwości wartości tego portfela na zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych,
 – w celu zabezpieczenia stopy procentowej, według której będą realizowane przyszłe lokaty Funduszu, w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa dokonania przez Fundusz lokaty oraz pod warunkiem, że planowany termin dokonania lokaty nie przekracza 3 miesięcy,
 – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, indeksów lub cen instrumentów finansowych zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
 – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych i Statucie, poprzez zawarcie transakcji arbitrażowej dotyczącej poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, indeksów lub cen instrumentów finansowych, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
d)        łączna ekspozycja na instrumentach bazowych uzyskana poprzez bezpośrednie lokowanie w te instrumenty oraz poprzez zajęcie pozycji na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, nie będzie przekraczać zgodnego ze Statutem poziomu ekspozycji dotyczącego tych instrumentów bazowych;
e)        w przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:
i) transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z bankami krajowymi, bankami zagranicznymi, instytucjami kredytowymi lub z innymi podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, lub z podmiotami podlegającymi i stosującymi się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym;
ii) podmiot, z którym Fundusz będzie zawierał transakcje, musi z co najmniej miesięczną częstotliwością kwotować (tj. proponować ceny kupna i sprzedaży) dany Niewystandaryzowany Instrument Pochodny, przy czym różnica pomiędzy kwotowaną ceną kupna i sprzedaży nie może przekraczać 5% (pięciu procent) ceny kupna.
4.     Fundusz zawiera umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach opisanych poniżej:
a)        Fundusz ustala wartość ryzyka kontrahenta, rozumianą jako wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; przy ustalaniu niezrealizowanego zysku nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawieraniu transakcji, w szczególności wartości zapłaconej premii przy zakupie opcji; jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta jest wyznaczana jako różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile umowa ramowa z tym kontrahentem przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona tylko jedna kwota stanowiąca saldo wartości rynkowych wszystkich tych transakcji, niezależnie od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne;
b)        wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do jednego podmiotu z tytułu Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu, a łączna wartość ryzyk kontrahenta w odniesieniu do wszystkich podmiotów z tytułu Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych nie może przekraczać 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Funduszu.
5.    Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznaczone jest jako łączna wartość papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, walut stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych, w przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią indeksy – jako iloczyn wartości indeksu oraz odpowiedniego mnożnika, zgodnego ze standardem kontraktu, a w przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią stopy procentowe – wartość nominalna tych Instrumentów Pochodnych. W przypadku opcji wartość pozycji w instrumencie bazowym wyznacza się jako iloczyn wartości nominalnej transakcji i prawdopodobieństwa realizacji opcji (współczynnika delta). Wyznaczone w powyższy sposób maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne wynosi 200% (dwieście procent) wartości Aktywów Funduszu.
6.     Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 12, oraz limitów inwestycyjnych określonych w art. 145 ust. 3, 4 lub 7 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub walut stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych.
7.     Jeżeli papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument Pochodny, wartość instrumentu uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych.”
4.        Po art. 11 dodaje się art. 11a o następującym brzmieniu:
„TOWARY
Artykuł 11a
1.     Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot będące Towarami kontrakty terminowe na metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe lub indeksy surowcowe.
2.     Z nabywaniem Towarów związane są następujące główne rodzaje ryzyka:
a)        ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe lub indeksy surowcowe,
b)        ryzyko płynności, tj. ryzyko braku możliwości – w odpowiednio krótkim okresie czasu – zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Funduszu,
c)     ryzyko dźwigni finansowej, tj. ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych inwestowanie w Towary może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu,
d)        ryzyko rozliczenia transakcji, tj. ryzyko, że kontrahent Funduszu nie dostarczy Instrumentu Pochodnego lub nie dokona zapłaty pomimo wywiązania się Funduszu z zobowiązania wynikającego z transakcji,
e)        ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego,
f)     ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych.
3.     Fundusz będzie nabywał będące Towarami kontrakty terminowe wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
a)        instrumentami bazowymi dla będących Towarami kontraktów terminowych mogą być wyłącznie: metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe i indeksy surowcowe;
b)        Fundusz będzie dokonywał lokat w Towary w celu realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu, to znaczy:
 – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na rynku towarowym, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu,
 – w przypadku jednoczesnego nabycia i sprzedaży przez Fundusz będących Towarami kontraktów terminowych na określone metale, surowce energetyczne, towary rolne, produkty żywnościowe lub indeksy surowcowe (transakcje typu spread) – w celu zwiększenia stopy zwrotu Funduszu, w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych i Statucie, poprzez uzyskanie odpowiedniej ekspozycji portfela Funduszu na zmiany różnicy cen określonej pary Towarów, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami Funduszu.
4.     Maksymalne zaangażowanie Funduszu w Towary wyznaczone jest jako łączna wartość metali, surowców energetycznych, towarów rolnych i produktów żywnościowych stanowiących bazę towarowych kontraktów terminowych, a w przypadku kontraktów terminowych na indeksy surowcowe – jako iloczyn wartości indeksu oraz odpowiedniego mnożnika, zgodnego ze standardem kontraktu; wyznaczone w powyższy sposób maksymalne zaangażowanie Funduszu w Towary wynosi 80% (osiemdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu.”
5.        Art. 12 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„LIMITY I OGRANICZENIA INWESTYCYJNE
Artykuł 12
1.     Udział akcji, innych instrumentów udziałowych oraz Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) Statutu, oraz opcji na indeksy rynków akcji, nie może stanowić łącznie więcej niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Funduszu.
2.     Bezwzględny udział będących Towarami kontraktów terminowych, których bazę stanowi ten sam metal, surowiec energetyczny, towar rolny lub produkt żywnościowy, nie może stanowić łącznie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Funduszu. Udział kontraktów terminowych liczony jest jako wartość Towaru stanowiącego bazę wskazanych powyżej Instrumentów Pochodnych.
3.     Przedmiotem Krótkiej Sprzedaży mogą być wyłącznie lokaty wskazane w art. 10 ust. 1 pkt a) lub e). Wartość papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży wyemitowanych przez jeden podmiot nie może przekraczać 20% (dwudziestu procent) wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem, że udział papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, może stanowić do 100% (stu procent) wartości Aktywów Funduszu.
4     Łączna wartość papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem Krótkiej Sprzedaży może stanowić do 100% (stu procent) wartości Aktywów Funduszu.
5.     Fundusz może lokować do 100% (stu procent) wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.”
Art. 13 otrzymuje następujące nowe brzmienie:         
„POŻYCZKI I KREDYTY, KRÓTKA SPRZEDAŻ
Artykuł 13
1.       Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.
2.       Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) WAN Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
3.       Fundusz może dokonywać Krótkiej Sprzedaży i udzielać pożyczek papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego na warunkach stosowanych na danym rynku, z uwzględnieniem zasad i ograniczeń wskazanych w Statucie.”
6.        Art. 24 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
 „2. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego tego samego dnia sprzecznych Zleceń dotyczących tego samego Rejestru, Zlecenia będą realizowane w następującej kolejności: Zlecenie nabycia, Zlecenie Konwersji, Zlecenie odkupienia.”
 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 6 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 6 powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem 13 października 2011 r.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 - 5 powyżej wchodzą w życie  w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 14 stycznia 2012 r.
Wróć do listy