Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit

17-12-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”):

1. art. 4 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1.      Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
ul. Pałubickiego 2, 80 - 175 Gdańsk, zwany dalej „Depozytariuszem”.
 
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt  1  powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem 17 grudnia 2013 r.
Wróć do listy