Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

30-04-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”):

 1. w art. 18 ust. 5 lit. a) tiret drugie otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„–  Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, a także jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo o łącznej wartości co najmniej 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym w przypadku Uczestników posiadających Wspólny Subrejestr Małżeński prowadzony dla osób pozostających w związku małżeńskim pod uwagę brana jest łączna wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy zaewidencjonowanych na Wspólnym Subrejestrze Małżonków oraz na poszczególnych Subrejestrach indywidualnych należących do każdego małżonka;”;

 1. art. 32 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„WSPÓLNY SUBREJESTR MAŁŻEŃSKI

Artykuł 32

1.   Osoby pozostające w związku małżeńskim mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu na Wspólny Subrejestr Małżeński prowadzony w tym Subfunduszu, jeżeli:

 1. złożą oświadczenie, że pozostają we wspólności majątkowej;      
 2. wyrażą zgodę na wykonanie na wspólny rachunek małżonków przez każdego z małżonków osobno i bez ograniczeń wszystkich uprawnień związanych z uczestnictwem w tym Subfunduszu, włączywszy żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i podejmowanie należnych małżonkom środków pieniężnych;
 3. wyrażą zgodę na składanie Zleceń i innych oświadczeń woli dotyczących tego Subfunduszu przez każdego z małżonków osobno;
 4. wskażą adres, na który przesyłana będzie korespondencja związana z uczestnictwem w tym Subfunduszu;
 5. zobowiążą się do niezwłocznego powiadomienia Funduszu pisemnie o ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej oraz o sposobie podziału majątku wspólnego.

2.   Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań podjętych w wyniku zastosowania się do dyspozycji złożonych przez małżonków i w oparciu o złożone przez małżonków oświadczenia, o których mowa powyżej.

3.   Rozwiązanie umowy z Funduszem dotyczącej Wspólnego Subrejestru Małżeńskiego następuje w przypadku ustania wspólności majątkowej w wyniku:

 1. ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego z małżonków,
 2. rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
 3. unieważnienia małżeństwa,
 4. umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej lub orzeczenia sądowego o zniesieniu wspólności majątkowej.

Rozwiązanie umowy z Funduszem dotyczącej Wspólnego Subrejestru Małżeńskiego następuje po otrzymaniu przez Fundusz dokumentów zaświadczających fakt zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie.       

4.   Oświadczenia stwierdzające podział majątku wspólnego małżonków oraz sposób podziału środków należnych małżonkom będą przyjęte wyłącznie od małżonków działających łącznie lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

5.   W przypadku rozwiązania umowy z Funduszem dotyczącej Wspólnego Subrejestru Małżeńskiego z powodów, o których mowa w ust. 3, Jednostki Uczestnictwa na Wspólnym Subrejestrze Małżeńskim dzieli się, stosownie do treści umowy lub orzeczenia sądu i rejestruje w Rejestrze Uczestników Funduszu osobno na rzecz każdego z uprawnionych.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1-2 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 30 kwietnia 2016 r.

Wróć do listy