Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Suprior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

20-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (po zmianie: Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty; dalej Fundusz), polegające na tym, że:

1.            zmienia się nazwę BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

2.            w art. 1 w pkt 8 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Fundusz – Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”.

3.            w art. 1 w pkt 23 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:

„23. Statut – Niniejszy Statut Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.”.

4.            w art. 1 w pkt 29 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:

„29. Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa.”.

5.            art. 2 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”.

6.            art. 2 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2.          Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge Superior FIO.”.

7.            art. 2 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4.          Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

a)           Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny,

b)           Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji,

c)            Rockbridge Subfundusz Superior Akcji,

d)           Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny,

e)           Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców,

f)            Rockbridge Subfundusz Superior Akcji Globalny.”.

8.            art. 2 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5.          Subfundusze mogą używać skróconej nazwy - odpowiednio:

i.             Rockbridge Superior Pieniężny,

ii.            Rockbridge Superior Obligacji,

iii.           Rockbridge Superior Akcji,

iv.           Rockbridge Superior Selektywny,

v.            Rockbridge Superior Rynku Surowców,

vi.           Rockbridge Superior Akcji Globalny.”.

9.            art. 35 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Na stronie internetowej http://www.rockbridge.pl/ Fundusz publikuje

a)            prospekt informacyjny,

b)           kluczowe informacje dla inwestorów,

c)            aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym,

d)           zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,

e)           roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe obejmujące Subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego Subfunduszu,

f)            Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa,

g)            cenę zbycia i cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu,

h)           informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000,- (dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych,

i)             informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej poziomu 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych,

j)             ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz informacje o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników,

k)            pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”.

10.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału I poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

                „Rozdział I ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR PIENIĘŻNY”.

11.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału II poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

                „Rozdział II ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR OBLIGACJI”.

12.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału III poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

                „Rozdział III ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR AKCJI”.

13.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału IV poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

                „Rozdział IV ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR SELEKTYWNY”.

14.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału V poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

                „Rozdział V ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR RYNKU SUROWCÓW”.

15.          w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału VI poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

                „Rozdział VI ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SUPERIOR AKCJI GLOBALNY”.              

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Wróć do listy