Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Private Equity 1

19-10-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Private Equity 1 („Fundusz”):

1. w art. 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A rozpocznie się w terminie określonym przez Towarzystwo w Warunkach Emisji.”,

2. w art. 9 usuwa się ust. 4.

Zmiany statutu wskazane w pkt 1, 2, nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 19 października 2009 roku.

Wróć do listy